Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Aντώνης Καράς, πρόεδρος Κίκης Γιάγκου
Γεώργιος Γεωργίου Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Γιώργος Περδίκης
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και ο πρόεδρος και μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών να αναστέλλει τη διαδικασία ανάθεσης, καθώς και την υπογραφή σύμβασης κατόπιν μονομερούς αίτησης που καταχωρίζεται με άσκηση ιεραρχικής προσφυγής, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό την παροχή άμεσης προστασίας στον ενδιαφερόμενο προσφοροδότη.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Ο πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γιατί με αυτό αναμένεται να διασφαλιστούν καλύτερα η χρηστή διοίκηση και οι γενικές αρχές διοικητικού δικαίου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου βουλευτές μέλη της επιτροπής ανέφεραν ότι η υπό αναφορά τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε να υπάρξει πιο ικανοποιητική ρύθμιση των θεμάτων της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και να διασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική λειτουργία της. Επιπλέον, με την υπό αναφορά τροποποίηση αποτρέπεται η περαιτέρω ζημιά των συμφερόντων του ενδιαφερόμενου προσφοροδότη με τη λήψη προσωρινού μέτρου για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης της αναθέτουσας αρχής σχετικής με τη διαδικασία ανάθεσης, καθώς και της υπογραφής της σύμβασης για λίγες μέρες, εντός των οποίων καλείται η αναθέτουσα αρχή να παρουσιαστεί ενώπιόν της και να εκθέσει τις απόψεις της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

 

1η Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων