Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντώνης Καράς, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Γεώργιος Γεωργίου Ανδρέας Αγγελίδης
Κίκης Γιάγκου Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών επανεξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, για το εν λόγω νομοσχέδιο ετοιμάστηκε σχετική έκθεση, η οποία κυκλοφόρησε στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση του νομοσχεδίου στις 2 Φεβρουαρίου 2006, αλλά με απόφαση του σώματος η ψήφισή του αναβλήθηκε για μια εβδομάδα, έτσι που να παρασχεθεί χρόνος στην επιτροπή να μελετήσει εκ νέου ορισμένες πτυχές του, που στο μεταξύ κρίθηκε απαραίτητο να επανεξεταστούν στην παρουσία και του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος ζήτησε να εκθέσει τις απόψεις του για το νομοσχέδιο αυτό ενώπιον της επιτροπής.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι στον περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμο του 2003, οι πρόνοιες του οποίου αντικαταστάθηκαν από νεότερο νόμο που ψήφισε η Βουλή πολύ πρόσφατα με τη διατήρηση όμως σε ισχύ μόνο των διατάξεων του Μέρους IV του Νόμου του 2003, που ρυθμίζουν την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, υπάρχει νομοθετικό κενό, το οποίο στις πλείστες των περιπτώσεων δημιουργεί αδικία και πλήττει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου προσφοροδότη. Ως εκ τούτου, πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών να προχωρεί στην έκδοση διατάγματος, κατόπιν μονομερούς αίτησης του ενδιαφερομένου, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου και τεκμηριώνεται από τον αιτούντα ότι η λήψη του προσωρινού μέτρου είναι αναγκαία, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω ζημιά των συμφερόντων του, να αναστέλλει τη διαδικασία ανάθεσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης της αναθέτουσας αρχής για περίοδο μέχρι δύο ημερών, εντός των οποίων καλείται η αναθέτουσα αρχή να παρουσιαστεί ενώπιόν της και να εκθέσει τις απόψεις της γιατί να μην παραταθεί η ισχύς του διατάγματος μέχρι την τελική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της ιεραρχικής προσφυγής.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι να θεραπεύσει την αδυναμία αυτή, έτσι που να παρασχεθεί η δυνατότητα λήψης προσωρινού μέτρου από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για την απαγόρευση της υπογραφής της ανάθεσης σύμβασης για δύο ημέρες. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εξέφρασε τη διαφωνία του για οποιαδήποτε τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου και ειδικότερα για το θέμα της άμεσης αναστολής για τρεις ημέρες της υπογραφής σύμβασης, σε περίπτωση καταχώρισης ιεραρχικής προσφυγής και ταυτόχρονης μονομερούς αίτησης του αιτούντος χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η θέση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στην αίτηση αυτή. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο, οποιαδήποτε αναστολή της υπογραφής σύμβασης που πηγάζει εκ του νόμου ενδέχεται να δημιουργήσει περαιτέρω κωλυσιεργία και καθυστερήσεις στη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νόμου αυτού, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Ανδρέας Αγγελίδης ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι το εν λόγω νομοσχέδιο πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε, κατόπιν μονομερούς αίτησης του ενδιαφερομένου, να αναστέλλεται η διαδικασία ανάθεσης ή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης της αναθέτουσας αρχής με την έκδοση διατάγματος από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και μέχρις ότου η αναθέτουσα αρχή παρουσιαστεί ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και εξηγήσει τους λόγους γιατί να μην παραταθεί η ισχύς του διατάγματος μέχρι την τελική απόφαση της Αρχής επί της ιεραρχικής προσφυγής. Σύμφωνα με τον ίδιο, ουσιαστικά με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να αναστέλλεται η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ημερών, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου προς την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί όλων των πτυχών του υπό συζήτηση θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Ανδρέας Αγγελίδης εισηγείται την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, αφού διαμορφωθεί το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την εισήγηση του ιδίου, έτσι που να αναστέλλεται με την έκδοση σχετικού διατάγματος η διαδικασία ανάθεσης ή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης της αναθέτουσας αρχής για περίοδο μέχρι τριών ημερών, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, όταν πιθανολογείται σοβαρά η παραβίαση του ισχύοντος δικαίου και τεκμηριώνεται από τον αιτούντα με τρόπο που να ικανοποιεί την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών η αναγκαιότητα της προσωρινής αναστολής, οπότε και καλείται η αναθέτουσα αρχή να παρουσιαστεί ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών να εκθέσει τις απόψεις της γιατί να μην παραταθεί η ισχύς του διατάγματος μέχρι την τελική απόφαση επί της ιεραρχικής προσφυγής. Ο κ. Αγγελίδης δήλωσε ότι θα καταθέσει στη Βουλή, εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, σχετική τροπολογία.

 

9 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων