Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ανδρούλα Βασιλείου
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) και του ΚΕΒΕ.

Με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η εναρμόνιση του περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου του 2003 με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προνοούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Διασφαλίζεται η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη χορήγηση αδειών για νέες εγκαταστάσεις, για ουσιαστική μεταβολή της λειτουργίας ή αναπροσαρμογή των όρων λειτουργίας υφιστάμενων εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την απόρριψη αποβλήτων στα νερά και στο έδαφος ή τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα.

2. Παρέχεται στο ενδιαφερόμενο κοινό δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη για ακύρωση των πιο πάνω αποφάσεων.

Οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τόνισαν την ετοιμότητα των υπηρεσιών τους να εφαρμόσουν τις προτεινόμενες διατάξεις, αλλά παράλληλα επισήμαναν την πιθανότητα να παρατηρηθεί καθυστέρηση στην όλη διαδικασία αδειοδότησης λόγω της παρατηρούμενης έλλειψης προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές.

Οι εκπρόσωποι του κεβε, επισημαίνοντας ότι η επιζητούμενη διαφάνεια επιτυγχάνεται μέσω της υφιστάμενης Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, της οποίας η λειτουργία ρυθμίζεται από τον υπό τροποποίηση νόμο, δήλωσαν ότι οι νέες προτεινόμενες ρυθμίσεις πρέπει να καλύπτουν μόνο τις νέες εγκαταστάσεις, αφού η αρμόδια για το σχετικό έλεγχο κυβερνητική υπηρεσία έχει ήδη μεγάλο φόρτο εργασίας και ταυτόχρονα είναι υποστελεχωμένη. Οι ίδιοι εκπρόσωποι τόνισαν επίσης ότι τα αρμόδια κρατικά όργανα μπορούν να διασφαλίζουν τη συμμετοχή του κοινού σε ορισμένες περιπτώσεις μεταβολών στη λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή Περιβάλλοντος, με στόχο την προστασία του κοινού και του περιβάλλοντος, καλεί τα συναρμόδια υπουργεία να μελετήσουν το πρόβλημα της έκδοσης και της αναπροσαρμογής των όρων των αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων, ώστε αφενός να τυγχάνουν απρόσκοπτα εφαρμογής οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και αφετέρου να μην παρατηρείται καθυστέρηση στην έκδοση των σχετικών αδειών.

Παράλληλα, η επιτροπή επιθυμεί να τονίσει το τεράστιο έργο που έχει να επιτελέσει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με ανεπαρκή αριθμό προσωπικού και καλεί τους αρμόδιους κρατικούς φορείς να επιλύσουν, το συντομότερο δυνατό, το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού.

 

7 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων