Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες του 2006 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιανουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο πρόεδρος και άλλοι αρμόδιοι της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΑΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΕΑΑ για το 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £270.895 και έσοδα ύψους £211.310.

Τα κυριότερα έσοδα του κέντρου θα προέλθουν από εθελοντικές εισφορές-δωρεές (£600), από τόκους και επενδύσεις (£16.500), από πωλήσεις προϊόντων που κατασκευάζονται στο κέντρο (£193.710) και από την πώληση αναψυκτικών (£500).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η διαφορά που παρουσιάζεται μεταξύ των εσόδων και των δαπανών του κέντρου για το 2006, ύψους £59.585, είναι σκόπιμη και στοχεύει στην αξιοποίηση μέρους του αποθεματικού του ταμείου για προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης αναπήρων έξω από το ΚΕΑΑ, αφού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 το ειδικό ταμείο του ΚΕΑΑ είχε πλεόνασμα ύψους £521.632.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου οι αρμόδιοι του κέντρου ενημέρωσαν την επιτροπή για την περίληψη πρόνοιας ύψους £50.000 στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό για σκοπούς εισαγωγής σχεδίου για δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων για αυτοεργοδότηση ατόμων με αναπηρία. Το σχέδιο προβλέπει την παροχή χορηγίας ή και τη δανειοδότηση συγκεκριμένου σχεδίου, που θα προτείνουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και την παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης/απόκτησης εργασιακής πείρας σε θέματα συναφή με το προτεινόμενο σχέδιο αυτοεργοδότησης, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για χορηγία θα έχουν άτομα ηλικίας δεκαοκτώ μέχρι εξήντα ετών, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχουν μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία για δώδεκα συνεχείς μήνες. Προτεραιότητα θα δίδεται στα άτομα με σοβαρή κινητική αναπηρία, άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία ή με νοητική υστέρηση. Η χορηγία θα ανέρχεται σε £3.000 και θα παρέχεται σε άτομα των αντίστοιχων κατηγοριών τα οποία δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για αυτοεργοδότηση. Σε περίπτωση ομαδικών σχεδίων αυτοεργοδότησης, θα μπορεί να παρέχεται αυξημένη χορηγία ύψους £500 για κάθε επιπρόσθετο άτομο. Για παράδειγμα, για δύο άτομα η χορηγία θα μπορεί να ανέλθει μέχρι τις £6.500, για τρία άτομα μέχρι τις £10.500 κ.ο.κ.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, τα μέλη της επιτροπής άσκησαν και πάλι, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, οξεία κριτική αναφορικά με τη βιωσιμότητα των διάφορων σχεδίων του ΚΕΑΑ, όπως και για το ύψος των διάφορων επιδομάτων που παρέχονται στους αναπήρους του κέντρου για τις δημόσιες αργίες και για τα έξοδα διακίνησης μαθητευομένων που διαμένουν εκτός Λευκωσίας, τα οποία και θεώρησαν εξευτελιστικά.

Ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ειδικού Ταμείου του ΚΕΑΑ, απαντώντας στα πιο πάνω, ανέφερε ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με ορισμένα από τα σχέδια επαγγελματικής αποκατάστασης αναπήρων και ότι κάποιοι από τους τομείς στους οποίους αναφέρονται τα σχέδια αυτά είναι επιδοτούμενοι από την κυβέρνηση, όπως είναι ο τομέας υπόδησης. Σκοπός όμως, τόνισε, είναι η παροχή ευκαιριών στους αναπήρους για απασχόληση μέσω ενός συστήματος προστατευόμενης εργασίας, ενώ όσον αφορά το ύψος των παραχωρούμενων επιδομάτων δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι στο κέντρο δικαιούνται και άλλων βοηθημάτων, αλλά παραδέχθηκε ότι τα επιδόματα αυτά είναι στην πλειονότητά τους πολύ χαμηλά.

Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω από τους αρμοδίους να καταθέσουν στην επιτροπή σημείωμα με τις ακριβείς αποδοχές του προσωπικού του κέντρου, οι οποίες και πάλι δεν αναγράφονται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, όπως θα έπρεπε κανονικά, σύμφωνα με τους κανόνες κατάρτισης ενός προϋπολογισμού. Ζήτησαν επίσης περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το νέο σχέδιο που αφορά τη δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων για σκοπούς αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρία, το οποίο οι αρμόδιοι του κέντρου δήλωσαν ότι υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έγκριση.

Τέλος, τα μέλη της επιτροπής επέκριναν το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, το ειδικό ταμείο του ΚΕΑΑ παρουσιάζει πλεονάσματα, γεγονός που καταδεικνύει ότι η λειτουργία του κέντρου είναι υποτονική, χωρίς την απαιτούμενη βούληση για επωφελή και πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων προς όφελος της τάξης των αναπήρων που δύναται να επωφεληθεί από αυτά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΕΑΑ για το έτος 2006.

 

7 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων