Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2006 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Ντίνος Μιχαηλίδης
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Παπαπολυβίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου και 6 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αντιπρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και ο αντιπρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2006, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους £757.500 και δαπάνες ύψους £792.849.

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τέλη που εισπράττει η Αρχή από εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη για παραχώρηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη επί των εσόδων των σταθμών από τις διαφημίσεις και από διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για παραβάσεις της ισχύουσας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών νομοθεσίας.

Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά εξοπλισμού και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Ο αντιπρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, επεξήγησε αναλυτικά τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού. Αναφερόμενος στο τεράστιο και πολύπλευρο έργο που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου καλείται να διεκπεραιώσει, δήλωσε πως, πέραν του δειγματοληπτικού ελέγχου που ασκεί και της εξέτασης παραπόνων του κοινού αναφορικά με τους εξήντα έναν αδειούχους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν στην Κύπρο σήμερα, καθώς και του μερικού ελέγχου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η Αρχή επιπρόσθετα έχει την ευθύνη της ετοιμασίας της ετήσιας έκθεσης αναφορικά με τον ποιοτικό έλεγχο και τον έλεγχο συγκεκριμένων ποσοστώσεων που οφείλει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου να εφαρμόζει στις εκπομπές του, την οποία και υποβάλλει στον Υπουργό Εσωτερικών. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, η σταδιακή μετάβαση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου από το αναλογικό στο ψηφιακό περιβάλλον θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τον όγκο και το εύρος των εργασιών της Αρχής.

Υπό το φως των πιο πάνω, τόνισε ο ίδιος, η Αρχή θα πρέπει σταδιακά να ενισχυθεί με επιπρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και με τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αύξηση των δαπανών της, γι’ αυτό και θα πρέπει να μελετηθούν τρόποι, για να ενισχυθεί οικονομικά η Αρχή, σε ένα μεταβαλλόμενο ραδιοτηλεοπτικό περιβάλλον, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά της και η οικονομική της ανεξαρτησία.

Ο αντιπρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δεν κλήθηκε από την Αρχή να εκφράσει τις απόψεις της για τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το ποσό των £1.000 που περιλαμβάνεται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό και αφορά τις δαπάνες λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι μηδαμινό.

2. Είναι ανάγκη να καταβάλλεται αντιμισθία στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ώστε να καλύπτουν τα έξοδα παραστάσεώς τους.

3. Τα έσοδα της Αρχής που προέρχονται κυρίως από διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για παραβάσεις της ισχύουσας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών νομοθεσίας να κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια να επιστρέφονται στους σταθμούς αυτούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου να μελετήσει το αίτημα που υποβλήθηκε στην επιτροπή από τον αντιπρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για καταβολή αντιμισθίας στα μέλη της για το έργο που επιτελούν.

 

7 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων