Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Δημόσιας Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Θεοχάρους Αθηνά Κυριακίδου
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Νοσηλευτικής Σχολής, του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών και της Φοιτητικής Ένωσης Νοσηλευτικής Σχολής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η θέσπιση γενικού νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής.

Συγκεκριμένα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Οι όροι “ακαδημαϊκό συμβούλιο”, “βασικό πρόγραμμα”, “δίπλωμα”, “μεταβασικό πρόγραμμα”, “μεταφερόμενο μάθημα”, “νοσηλευτές δεύτερου επιπέδου” και “σχολή”.

2. Η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου και του ακαδημαϊκού συμβουλίου της σχολής.

3. Ο τρόπος εφαρμογής του πειθαρχικού ελέγχου.

4. Οι κλάδοι σπουδών και ο τρόπος απόκτησης διπλωμάτων και πιστοποιητικών.

5. Η εισαγωγή φοιτητών, ο καθορισμός διδάκτρων και επιδομάτων, η διάρκεια φοίτησης και αξιολόγησης της επίδοσης, καθώς και η πρακτική και θεωρητική αξιολόγηση, η διπλωματική μελέτη κ.ά.

6. Η κατάργηση των περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής Κανονισμών του 1984.

Οι εκπρόσωποι της Νοσηλευτικής Σχολής και του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών συμφωνούν με τους σκοπούς των προτεινόμενων κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι της Φοιτητικής Ένωσης Νοσηλευτικής Σχολής, χωρίς να διαφωνούν με τη φιλοσοφία των προτεινόμενων κανονισμών, υποστήριξαν ότι όλα τα μέλη της φοιτητικής ένωσης που είναι μέλη του διοικητικού και ακαδημαϊκού συμβουλίου της σχολής, της πειθαρχικής επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου της φοιτητικής ένωσης πρέπει να δικαιούνται σε ποσοστό 10% επιπρόσθετες απουσίες, για διευκόλυνσή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στα όργανα αυτά. Οι ίδιοι εκπρόσωποι υποστήριξαν επίσης ότι η εκπαίδευση στα μεταβασικά μαθήματα πρέπει να παρέχεται δωρεάν και στους νοσηλευτές που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αφενός μεν το κόστος είναι χαμηλό, αφετέρου δε αναβαθμίζεται η ποιότητα φροντίδας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των εν λόγω κανονισμών, όπως έχουν νομοτεχνικά διατυπωθεί, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν, ώστε:

1. η φοίτηση στα μεταβασικά προγράμματα να είναι δωρεάν για τους νοσηλευτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,

2. τα μέλη της Φοιτητικής Ένωσης Νοσηλευτικής Σχολής, που είναι μέλη στα διοικητικά όργανα της σχολής, να έχουν το δικαίωμα του ποσοστού του 10% επιπρόσθετων απουσιών.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υγείας με σχετική επιστολή του συμφώνησε και με τις δύο πιο πάνω τροποποιήσεις.

 

 

 

2 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων