Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Κώστας Παπακώστας Σοφοκλής Φυττής
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Παπαπολυβίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2006. Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Το Υπουργείο Εσωτερικών και η ΠΕΠ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16 του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, ώστε να θεσμοθετηθούν τα κριτήρια αξιολόγησης και εξέτασης των αιτήσεων για δανειοδοτήσεις μέσω του σχεδίου αυτού, τα οποία διαμορφώθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του φορέα για σκοπούς ομοιόμορφης αξιολόγησης των αιτήσεων και ίσης μεταχείρισης των αιτητών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, τα ισχύοντα κριτήρια αξιολόγησης και εξέτασης των αιτήσεων από το διοικητικό συμβούλιο του φορέα δεν είναι νομικώς κατοχυρωμένα. Κατά συνέπεια, αμφισβητούνται ή λαμβάνονται για παρόμοιες περιπτώσεις διαφορετικές αποφάσεις από τα διάφορα όργανα (διοικητικό συμβούλιο, Αναθεωρητική Αρχή, Επίτροπο Διοικήσεως), με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ομοιόμορφος τρόπος χειρισμού των αιτητών.

Το διοικητικό συμβούλιο του φορέα, σύμφωνα με την έκθεση, θεωρεί αναγκαία τη νομική κατοχύρωση των κριτηρίων για εξέταση αιτήσεων δανειοδότησης μέσω του σχεδίου, καθώς και τη νομική ρύθμιση των εξουσιών της Αναθεωρητικής Αρχής, ώστε η τελευταία να επιλαμβάνεται θεμάτων νομιμότητας των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του φορέα, αντί να ελέγχει την ουσία των αποφάσεών του.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην έκθεση, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο του φορέα, υπέβαλε στο Υπουργικό Συμβούλιο τα υπό αναφορά κριτήρια, τα οποία και εγκρίθηκαν. Τα κριτήρια αφορούν το ύψος των στεγαστικών δανείων, των επαγγελματικών δανείων και των δανείων για μη πρόσφυγες. Για πρόσφυγες αιτητές το ποσό που εγκρίνεται μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή και απροσπέλαστης περιουσίας τους ή μέχρι τις £50.000, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μικρότερο, με εξαίρεση την περίπτωση αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια προς απόκτηση πρώτης κατοικίας, όπου το ποσό μπορεί να ανέρχεται μέχρι και τις £75.000, και την περίπτωση αιτήσεων για επαγγελματική δραστηριοποίηση, όπου το ποσό μπορεί να ανέρχεται μέχρι και τις £60.000.

Όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια, τα κριτήρια συνοψίζονται στα ακόλουθα:

· Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατάλληλης ιδιόκτητης κατοικίας για ιδιοκατοίκηση και συνήθη διαμονή ή και για ουσιαστικές βελτιώσεις ή και προσθήκες σε υφιστάμενη ιδιόκτητη κατοικία, ώστε να καταστεί κατάλληλη.

· Οι αιτήσεις για αγορά δεύτερης κατοικίας δε θα εγκρίνονται, εφόσον η πρώτη κατοικία είναι κατάλληλη ή εφόσον αυτή μπορεί εύκολα να καταστεί κατάλληλη.

· Στις περιπτώσεις αιτήσεων από πρόσφυγες αιτητές για απόκτηση κατοικίας, το ποσό μπορεί να ανέρχεται μέχρι τις £75.000. Στις περιπτώσεις αιτήσεων από μη πρόσφυγες αιτητές για απόκτηση κατοικίας, το ποσό μπορεί να ανέρχεται μέχρι τις £50.000.

· Το ποσό που εγκρίνεται στην περίπτωση αιτήσεων για ουσιαστικές βελτιώσεις ή και προσθήκες σε υφιστάμενη κατοικία, ώστε να καταστεί κατάλληλη, μπορεί να ανέρχεται μέχρι τις £30.000.

Τα κριτήρια για επαγγελματικά δάνεια συνοψίζονται στα εξής:

· Το ποσό του δανείου που εγκρίνεται μπορεί να ανέρχεται μέχρι τις £40.000, όταν παραχωρείται με κεφάλαια του φορέα, ή μέχρι τις £60.000, όταν παραχωρείται με εγγύηση του φορέα.

· Η βιωσιμότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας του αιτητή αποτελεί βασικό κριτήριο.

· Αιτήσεις που περιέχουν το στοιχείο της επένδυσης θα απορρίπτονται.

· Αιτήσεις που αφορούν εξάσκηση δεύτερου επαγγέλματος από τον αιτητή θα απορρίπτονται, εκτός εξαιρετικών ειδικών περιπτώσεων χαμηλά αμειβομένων ή μερικώς απασχολουμένων.

· Οι χορηγίες ή και τα δάνεια προς τον αιτητή μέσω άλλων κρατικών επαγγελματικών σχεδίων για τον ίδιο σκοπό θα λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση της αίτησης.

· Για αιτήσεις που υποβάλλονται από άτομα άνω των 60 ετών θα λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες κάθε αιτητή.

Για μη πρόσφυγες αιτητές το ποσό που εγκρίνεται μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή και απροσπέλαστης περιουσίας τους ή μέχρι τις £50.000, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μικρότερο, μείον 20% μέχρι 40%.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των εν λόγω κανονισμών, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

31η Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων