Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ι

ωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Γιαννάκης Ομήρου
Καίτη Κληρίδου Χρίστος Κληρίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Ανδρούλα Βασιλείου
Άγις Αγαπίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 8ης Δεκεμβρίου 2005 και 26ης Ιανουαρίου 2006.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμου [197(Ι)/2003], ώστε η διαδικασία παροχής δανείων με προσωπικές εγγυήσεις να καταστεί πιο ευέλικτη και λιγότερο χρονοβόρα και περίπλοκη.

Σημειώνεται ότι της κατάθεσης της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, προηγήθηκε εκτενής εξέταση από την επιτροπή αυτεπάγγελτου θέματος, που ενέγραψε η ίδια το Φεβρουάριο του 2005, με τον τίτλο «Η εφαρμογή του περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμου του 2003 [Ν. 197(Ι)/2003]», ύστερα από γραπτές παραστάσεις των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό τη διακρίβωση τυχόν δυσκολιών στην εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που προηγήθηκε, ζητήθηκαν και δόθηκαν γραπτώς οι απόψεις του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών και της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας, σύμφωνα με τις οποίες επισημάνθηκε η ύπαρξη προβλημάτων κατά την εφαρμογή της υπό αναφορά νομοθεσίας, όπως η χρονοβόρα διαδικασία παροχής δανείων με προσωπικές εγγυήσεις και η κατακόρυφη αύξηση του διοικητικού κόστους σε βάρος των δανειζομένων. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Εμπορικών Τραπεζών και η Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία εισηγήθηκαν στην επιτροπή συγκεκριμένες τροποποιήσεις που, κατά την άποψή τους, θα έπρεπε να επέλθουν στην ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία παροχής δανείων με προσωπικές εγγυήσεις και να μειωθεί το διοικητικό κόστος προς όφελος των δανειζομένων, αλλά και γενικά να απλοποιηθεί η διαδικασία παροχής δανείων με προσωπικές εγγυήσεις.

Στη συνέχεια και ως αποτέλεσμα της πιο πάνω μελέτης η επιτροπή αποφάσισε την κατάθεση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου υιοθετώντας ορισμένες από τις εισηγήσεις των πιο πάνω ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που είχαν επισημανθεί.

Ειδικότερα, η πρόταση νόμου στοχεύει στο να εξαιρεθούν από τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας τα μικρά δάνεια για ποσά που δεν ξεπερνούν τις πέντε χιλιάδες λίρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η εξαίρεση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι τέτοια δάνεια συνήθως συνάπτονται από πρόσωπα που προέρχονται από οικονομικά ασθενέστερες τάξεις και ικανοποιούν τρέχουσες ανάγκες και επομένως στις περιπτώσεις αυτές ενδείκνυται πιο ευέλικτη διαδικασία σύναψής τους.

Περαιτέρω, σημειώθηκε ότι η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας αύξησε τον όγκο των εγγράφων που απαιτούνται για συμμόρφωση στις διατάξεις της και κατά συνέπεια αύξησε κατακόρυφα το διοικητικό κόστος των εμπορικών τραπεζών και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα το κόστος αυτό να μετακυλίεται στους δανειζομένους επιβαρύνοντάς τους οικονομικά.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 12 της ισχύουσας νομοθεσίας προβλέπεται ότι ο πιστωτής υποχρεούται να ενημερώνει τον εγγυητή χωρίς καθυστέρηση και γραπτώς με επιστολή του για υπερημερία ή αθέτηση από τον πρωτοφειλέτη οποιασδήποτε υπόσχεσης ή υποχρέωσής του. Ωστόσο, στην πράξη είναι πολύ συνηθισμένο πρωτοφειλέτες να καθυστερούν μέρος της συμφωνηθείσας δόσης ή αριθμό δόσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δανείων που η αποπληρωμή τους προβλέπεται να είναι μακροχρόνια και διά μεγάλου αριθμού δόσεων. Ως εκ τούτου και με στόχο την αποφυγή της παρενόχλησης και της επιβάρυνσης με τα έξοδα που συνεπάγεται η αποστολή τέτοιων ειδοποιήσεων, κρίθηκε σκόπιμη από την επιτροπή η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου, ώστε η υποχρέωση του πιστωτή να ενημερώνει τον εγγυητή να υπάρχει στην περίπτωση που ο πρωτοφειλέτης καθυστερεί την καταβολή τουλάχιστο τριών δόσεων.

Επιπρόσθετα, στη σκοπούμενη με την πρόταση νόμου ρύθμιση προβλέπεται η συμπερίληψη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία να εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου οι συμβάσεις εγγύησης στις περιπτώσεις που ο εγγυητής κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης εγγύησης τελεί υπό την ιδιότητα του διοικητικού συμβούλου του πρωτοφειλέτη. Είναι λογικό ο διοικητικός σύμβουλος μιας εταιρείας να έχει επαρκή πληροφόρηση για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και για τα δάνεια που συνήψε ή προτίθεται να συνάψει η εταιρεία.

Τέλος, η επιτροπή έκρινε σκόπιμη τη συμπερίληψη πρόσθετης πρόνοιας, για να διασαφηνιστεί ότι οι διατάξεις του νόμου που αφορούν διατάγματα δικαστηρίου σχετικά με ακύρωση πράξεων αποξένωσης περιουσίας από τον πρωτοφειλέτη και αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης καθόσον αφορά τον εγγυητή και συγκεκριμένα οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9 και 10 του βασικού νόμου εφαρμόζονται σε αποφάσεις δικαστηρίων και διαιτητικές αποφάσεις δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου που εκδίδονται και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2003. Η ανάγκη για την τροποποίηση αυτή προέκυψε ύστερα από την πρόσφατη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας (αρ. αγωγής 8030/2004, “Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Παγκυπριακή Λτδ” και Στέλιος Νικολαΐδης και άλλοι), σύμφωνα με την οποία η υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 13(2) της ισχύουσας νομοθεσίας ερμηνεύεται, ώστε να καλύπτει μόνο αποφάσεις δικαστηρίου και διαιτητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2003, αφήνοντας έτσι απροστάτευτους τους εγγυητές στις περιπτώσεις δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2003.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Ενωμένων Δημοκρατών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω, και εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

31η Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων