Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 30 Ιανουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και ο αντιπρόεδρος και η γενική διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης.

Ο προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £16.220.049 και έσοδα ύψους £14.034.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα προέρχονται από προκαταβολές, δόσεις και εξοφλήσεις των κατοικιών/οικοπέδων (£4.547.000), εισπρακτέους τόκους (£350.000), άλλα έσοδα (£137.000), καθώς και από κρατική χορηγία (£6.000.000).

Στον προϋπολογισμό γίνεται επίσης πρόνοια για δανειοδότηση του οργανισμού (£3.000.000), με σκοπό να καλύψει μέρος των κατασκευαστικών δαπανών για νέα έργα που θα διατεθούν σε μέτρια αμειβόμενες οικογένειες, καθώς και αγορές γης.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες στον προϋπολογισμό του οργανισμού, οι κυριότερες πρόνοιες αφορούν τη χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων (£4.782.000), την αγορά γης (£800.000) και την εξυπηρέτηση δανείων (£3.384.000). Από το ποσό αυτό, £2.000.000 προϋπολογίζεται να δαπανηθούν για την εξαγορά μέρους του ομολογιακού δανείου των £3.000.000, £700.000 να καταβληθούν έναντι του δανείου για το Σχέδιο Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων και £204.000 για εξόφληση δόσεων των κυβερνητικών δανείων. Οι διοικητικές δαπάνες του οργανισμού για το 2006 αναμένεται να ανέλθουν σε £1.154.049.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, οι αρμόδιοι του οργανισμού ενημέρωσαν την επιτροπή ότι ο οργανισμός εργάζεται αυτή τη στιγμή σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει την ανάπτυξη 596 οικιστικών μονάδων. Αναλυτικά, 233 μονάδες βρίσκονται υπό εκτέλεση και 363 μονάδες αναμένεται να αρχίσουν σταδιακά εντός του 2006. Επιπλέον, 124 μονάδες έχουν πρόσφατα αποπερατωθεί και παραδοθεί στους δικαιούχους αγοραστές. Από τις 596 μονάδες 358 διατέθηκαν ή θα διατεθούν στα πλαίσια του Σχεδίου Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων. Ο οργανισμός διαθέτει επίσης γη την οποία μπορεί να αναπτύξει άμεσα και να προσφέρει επιπλέον 500 περίπου οικιστικές μονάδες.

Οι ίδιοι αρμόδιοι ανέφεραν στην επιτροπή πως παραμένει πρόβλημα το γεγονός ότι ο οργανισμός διαθέτει γη την οποία δεν μπορεί να αναπτύξει, λόγω του ότι βρίσκεται εκτός των οικιστικών ζωνών ή λόγω δεσμεύσεων που εμποδίζουν την ανάπτυξή της. Συναφώς, τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν να μεταφερθεί εισήγησή τους προς το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο υπάγεται το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, με σκοπό να δίνεται άδεια ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση, της γης η οποία ανήκει στον οργανισμό και γειτνιάζει με οικιστικές ζώνες.

Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε γραπτή ενημέρωση σχετικά με την αύξηση που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στις τιμές της γης και του κόστους ανέγερσης κατοικιών και σε ποιο βαθμό αυτοί οι παράγοντες επηρέασαν τις εργασίες του Οργανισμού Αναπτύξεως Γης.

Περαιτέρω, οι αρμόδιοι του οργανισμού υπέδειξαν την ανάγκη να απαλλαγεί ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης από το φόρο εισοδήματος που πρέπει να καταβάλλει δυνάμει του Νόμου 164(Ι)/2004. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι με τον προαναφερθέντα εναρμονιστικό νόμο καταργήθηκαν οι φορολογικές απαλλαγές και απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου και εγγραφών υποθήκης σε αριθμό ημικρατικών οργανισμών, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης.

Όπως υποστηρίχθηκε, στο νόμο δε λήφθηκε υπόψη η απόφαση με αριθμό 748 του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο οποίος, εξετάζοντας την παρεχόμενη προς τον οργανισμό κρατική ενίσχυση και αναγνωρίζοντας ότι ο οργανισμός, με βάση το νομοθετικό του πλαίσιο, υποχρεώνεται στη διαχείριση μιας καθορισμένης υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος που εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες πολιτών που αντιμετωπίζουν στεγαστικά προβλήματα, αποφάσισε να εισηγηθεί τον περιορισμό της δημόσιας ενίσχυσης, με τρόπο που να μην αντιβαίνει στο κοινοτικό κεκτημένο, παρέχοντας ταυτόχρονα μερική ή πλήρη απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος.

Όπως αναφέρθηκε, το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού ζήτησε επανειλημμένα από το Υπουργείο Οικονομικών να υιοθετήσει την απόφαση με αριθμό 748 του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και να προχωρήσει σε τροποποίηση του περί Φόρου Εισοδήματος Νόμου [164(Ι)/2004], χωρίς όμως μέχρι στιγμής κανένα αποτέλεσμα.

Συναφώς, η επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει γραπτώς από το Υπουργείο Οικονομικών περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τη στελέχωση του οργανισμού. Απαντώντας οι αρμόδιοι του οργανισμού, ανέφεραν ότι η δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων χρόνων για περιορισμό του ελλείμματος, με βάση την οποία δεν εγκρίνεται η δημιουργία νέων θέσεων, εφαρμόζεται και στον οργανισμό. Η πολιτική αυτή εμποδίζει το συμβούλιο στην προσπάθειά του για οργάνωση και επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών του. Σημειώθηκε πως η αύξηση του κύκλου εργασιών των τελευταίων χρόνων έγινε κυρίως με άτομα που προσφέρουν υπηρεσίες με μίσθωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκρισή του.

 

 

31η Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων