Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Ιανουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £21.369.951 και έσοδα ύψους £21.729.100.

Τα έσοδα του ΚΟΔΑΠ για το 2006 θα προέλθουν από συνδρομές μελών (£7.940.900), από εισπρακτέους τόκους (£43.200) και από δάνεια (£13.745.000). Σκοπός των εν λόγω δανείων είναι η αγορά πετρελαιοειδών για συμπλήρωση του ύψους των απαιτούμενων αποθεμάτων, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά τις αγορές πετρελαιοειδών από τον ΚΟΔΑΠ κατά τη διάρκεια του 2005.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους, η ανάγκη για αγορά αποθεμάτων προκύπτει από την ανάγκη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της Δημοκρατίας για τήρηση αποθεμάτων διάρκειας εξήντα ημερών και αφορά αποθέματα που θα αποθηκευτούν στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η αγορά αυτή καλύπτει και την αναμενόμενη αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων κατά το έτος 2006 και την ανάγκη αναπροσαρμογής του ύψους των στρατηγικών αποθεμάτων που απαιτούνται λόγω της αύξησης της κατανάλωσης αυτής.

Οι συνδρομές των μελών του ΚΟΔΑΠ (£7.940.900) αποτελούν κύρια πηγή εσόδων για τον οργανισμό και έχουν καθοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο ως εξής:

1. £0,33 σεντ ανά λίτρο βενζίνης αυτοκινήτων και καυσίμων αεροπλάνων (βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμα αεριοπροωθουμένων τύπου βενζίνης) (κατηγορία Ι),

2. £0,33 σεντ ανά λίτρο για το ντίζελ (gas oil, diesel oil), φωτιστικό πετρέλαιο και καύσιμο αεριοπροωθουμένου τύπου κηροζίνης (κατηγορία ΙΙ),

3. £0,28 σεντ ανά χιλιόγραμμο για το μαζούτ (fuel oil) (κατηγορία ΙΙΙ).

Συναφώς, μέλη της επιτροπής έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει πρόθεση από πλευράς του ΚΟΔΑΠ για μείωση ή ακόμη και για κατάργηση των πιο πάνω τελών προς όφελος του καταναλωτή. Οι αρμόδιοι του ΚΟΔΑΠ εξέφρασαν την άποψη ότι σε αυτό το χρονικό σημείο και λαμβανομένης υπόψη της προοπτικής αγοράς μεγαλύτερων ποσοτήτων αποθεμάτων, για να ικανοποιηθεί το υπόλοιπο των εξήντα ημερών, το οποίο καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει προς το παρόν τέτοια προοπτική.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση περαιτέρω στοιχείων σχετικά με τις συνολικές συνδρομές των μελών του ΚΟΔΑΠ και τον τρόπο καθορισμού των τελών που επιβάλλονται.

Όσον αφορά άλλα έσοδα του ΚΟΔΑΠ, σημειώνεται ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό δεν υπάρχει πρόνοια για κυβερνητική χορηγία ούτε πρόνοια για επιχορήγηση από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2006, οι κυριότερες απ’ αυτές αφορούν δαπάνες για αγορά και διατήρηση αποθεμάτων (£21.158.600). Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η σύναψη δανείων για αγορά συμπληρωματικών αποθεμάτων (£13.745.000), πρόνοια για τόκους δανείων και έξοδα χρηματοδότησης (£658.200) και έξοδα για αποθηκευτικά δικαιώματα (£4.882.400) τα οποία καταβάλλονται για τα αποθέματα που θα αποθηκεύονται στην Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών (ΚΕΑΠ), στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο ΚΟΔΑΠ έχει προχωρήσει σε διαδικασίες αγοράς, κατά το Νοέμβριο του 2005, ποσότητας αποθεμάτων της τάξης των 60 000 ΜΤ, που αντιστοιχούν περίπου σε αποθέματα για δεκαπέντε ημέρες.

Με την αγορά των εν λόγω αποθεμάτων και με την ανάθεση στην ΑΗΚ της διατήρησης των εθνικών αποθεμάτων σε βαρύ μαζούτ, τα συνολικά αποθέματα στην Κύπρο θα είναι της τάξης των πενήντα ημερών. Οι αρμόδιοι του ΚΟΔΑΠ δήλωσαν επιπρόσθετα στην επιτροπή ότι αρχές του 2006 ο οργανισμός θα προβεί σε νέες αγορές πετρελαιοειδών της τάξης των 45 000 ΜΤ (δέκα ημέρες), τα οποία θα αποθηκεύσει στην Ελλάδα. Συναφώς, αναμένεται ότι αρχές του 2006 η Κύπρος θα εκπληρώσει την υποχρέωσή της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρεί αποθέματα για εξήντα ημέρες.

Στο στάδιο της συζήτησης του όλου θέματος, μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ ΚΟΔΑΠ και ΑΗΚ για την καταβολή αποθηκευτικών δικαιωμάτων στην τελευταία προς £15 ανά τόνο επί των αποθηκευόμενων αποθεμάτων (αποθεματικά δικαιώματα και τόκοι) εξαιρουμένου του ΦΠΑ. Συναφώς, οι αρμόδιοι δεσμεύθηκαν να καταθέσουν τα εν λόγω στοιχεία και ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η συμφωνία αφορά προσμέτρηση μέρους των αποθεμάτων που διατηρεί η ΑΗΚ στα στρατηγικά αποθέματα του κράτους έναντι αντιτίμου, ώστε το κράτος να είναι σε θέση να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΑΗΚ συναφώς, ως μέλος του ΚΟΔΑΠ, καταβάλλει μία συνδρομή και έχει μία ταμειακή ροή, ώστε συνεπακόλουθα να υφίσταται ανάγκη επιστροφής από τον ΚΟΔΑΠ στην ΑΗΚ μέρους του κόστους της τελευταίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2006, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2006 Νόμος του 2006».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος, υπό την αίρεση της έγκαιρης κατάθεσης όλων των ζητηθέντων από μέλη της, στο στάδιο της συζήτησης, στοιχείων, εφόσον αυτά ικανοποιούν την ομάδα ως προς το περιεχόμενό τους.

 

 

25 Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων