Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006» και για τους κανονισμούς «Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έλεγχοι) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 31 Ιανουαρίου 2006. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της ΠΟΒΕΚ, της ΠΕΕΑ, του ΠΣΕΑ και της ΟΕΒ.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, ώστε οποιαδήποτε αναφορά στα παραρτήματα της Συμφωνίας ADR (Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων) να λογίζεται ως αναφορά στα ενημερωμένα παραρτήματα της ADR και οποιαδήποτε αναφορά στον όρο “συμβαλλόμενο μέρος” στα παραρτήματα αυτά να λογίζεται ως αναφορά στον όρο “κράτος μέλος”, για σκοπούς εναρμόνισης με σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 22 του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έλεγχοι) Κανονισμών, ώστε τα παραρτήματά τους να αντικατασταθούν με τα προτεινόμενα παραρτήματα τα οποία προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία και συγκεκριμένα από την Οδηγία 2004/112/ΕΚ.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι τα παραρτήματα της ευρωπαϊκής συμφωνίας ADR αναθεωρούνται κάθε δύο χρόνια από τις αρμόδιες επιτροπές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι ευρωπαϊκές Οδηγίες, ανέφερε ο ίδιος, παραπέμπουν στην πιο πάνω διεθνή σύμβαση, η οποία έχει τροποποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2005.

Αναφορικά με τους προτεινόμενους κανονισμούς, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι διευκρινίζονται καλύτερα τα παραρτήματα που σχετίζονται με τον έλεγχο των μεταφορών, ώστε να επιτυγχάνεται πληρέστερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/112/ΕΚ όσον αφορά τον έλεγχο για εφαρμογή της νομοθεσίας περί επικίνδυνων εμπορευμάτων, που προνοεί την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ανέφερε ότι ο βασικός νόμος επιτρέπει στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων να καθορίζει με διάταγμά του τις μεταβατικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων δε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι πιο πάνω κανονισμοί, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυσμενής μεταχείριση των μεταφορέων εμπορευμάτων.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ εξέφρασε την επιφύλαξή του αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των επικίνδυνων στους εν λόγω κανονισμούς εμπορευμάτων. Η ισχύουσα νομοθεσία, τόνισε, επιτρέπει σε κάτοχο άδειας μεταφοράς γενικού φορτίου να μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα, αφού τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες μεταφοράς τους. Τυχόν έγκριση, συνέχισε ο ίδιος εκπρόσωπος, των υπό αναφορά κανονισμών θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στις τάξεις των μεταφορέων, αφού η πιο πάνω πρακτική εφαρμόζεται στην Κύπρο για πάρα πολλά χρόνια.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΕΑ ανέφερε ότι στην Κύπρο, λόγω του μεγέθους της, δεν είναι εφικτή η κατηγοριοποίηση των μεταφορέων σε μεταφορείς επικίνδυνων εμπορευμάτων και μη, γι’ αυτό εισηγήθηκε όπως παραμείνει η κατάσταση ως έχει.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ τάχθηκε υπέρ των προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών, τονίζοντας την ανάγκη για δημιουργία ξεχωριστής κατηγορίας μεταφορέων επικίνδυνων εμπορευμάτων, κατηγοριοποίηση που αναμένεται να συμβάλει στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ασφάλειας τόσο για τους ίδιους τους μεταφορείς όσο και για τους πολίτες. Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος συμφώνησε ότι οι μεταφορείς πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της διεθνούς σύμβασης ADR.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό αναφορά νομοσχεδίου και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

31η Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων