Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Διαλειτουργικότητας των Συστημάτων Τηλεδιοδίων Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Ιανουαρίου 2006. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο καθορίζονται τα ακόλουθα:

1. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου αναφορικά με την ηλεκτρονική είσπραξη οδικών τελών όλων των ειδών στο σύνολο του οδικού δικτύου.

2. Η αρμόδια αρχή που θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση συστημάτων τηλεδιοδίων και η ανάθεσή τους σε φορείς εκμετάλλευσης που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τηλεδιοδίων.

3. Οι υποχρεώσεις των πιο πάνω φορέων.

4. Ο περιορισμός των συστημάτων αυτών σε τρεις δεδομένες και αποδεκτές τεχνολογίες σε όλα τα κράτη μέλη.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι το πιο πάνω νομοσχέδιο αποτελεί μεταφορά της ευρωπαϊκής Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη, εκφράζοντας ταυτόχρονα συμφωνία με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τόνισε την υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης υπηρεσιών τηλεδιοδίων να εφαρμόζουν τις σχετικές πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου και συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο.

 

31η Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων