Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντώνης Καράς, πρόεδρος Κίκης Γιάγκου
Γεώργιος Γεωργίου Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιανουαρίου και την 1η Φεβρουαρίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος αυτού κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του ΕΤΕΚ και της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2004/17/ΕΟΚ της 31ης Μαρτίου 2004. Με το εν λόγω νομοσχέδιο σκοπείται επίσης η κατάργηση των υφιστάμενων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για τους αναθέτοντες φορείς που ασκούν δραστηριότητα σε τομείς κοινής ωφελείας που ρυθμίζονται από τον περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμο του 2003, στον οποίο μεταφέρθηκαν οι πρόνοιες των Οδηγιών 93/38/ΕΟΚ και 98/4/ΕΚ.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο σκοπείται περαιτέρω η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι πολλές από τις βασικές πρόνοιες των προηγούμενων Οδηγιών παραμένουν οι ίδιες, όμως η νέα Οδηγία ενθαρρύνει τη χρήση αναβαθμισμένων παραμέτρων όσον αφορά τις προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης, τις μεθόδους επικοινωνίας και τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές που έχουν σχέση με τη σύμβαση. Επίσης, σύμφωνα με τη νέα Οδηγία, υιοθετούνται νέες πρόνοιες οι οποίες καλύπτουν σύγχρονες διαδικασίες αγορών, όπως ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός και το δυναμικό σύστημα αγορών.

Σε σύγκριση με την υφιστάμενη νομοθεσία και στην έκταση που αυτή επηρεάζεται ή τροποποιείται από την προτεινόμενη νομοθεσία, εισάγονται οι ακόλουθες αλλαγές/βελτιώσεις:

1. Τα κατώτατα όρια εκφράζονται αποκλειστικά σε ευρώ, αντί σε συνδυασμό ευρώ και ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων, και απλοποιούνται.

2. Ενθαρρύνεται η χρησιμοποίηση προδιαγραφών λειτουργικότητας και επίδοσης και δίνεται έμφαση στο ισοδύναμο με στόχο τη διεύρυνση του ανταγωνισμού.

3. Απαιτείται η δημοσίευση των κριτηρίων ανάθεσης κατά προτεραιότητα. Όπου η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν τα κριτήρια ανάθεσης, καθώς και τη σχετική στάθμιση που δίνεται σε καθένα από αυτά τα κριτήρια.

4. Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πτυχές, οι αναθέτοντες φορείς, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, μπορούν να προβλέπουν τα συγκεκριμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών δεδομένης σύμβασης, όπως συγκεκριμένη μέθοδο παραγωγής και/ή ειδικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ομάδων προϊόντων ή υπηρεσιών.

5. Όσον αφορά τις κοινωνικές πτυχές, οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν, όπου τούτο είναι εφικτό, να θεσπίζουν τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή σχεδιασμό για όλους τους χρήστες. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να παραχωρηθεί κατ’ αποκλειστικότητα σε προστατευόμενα εργαστήρια το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων ή η δυνατότητα οι τεχνικές προδιαγραφές να προβλέπουν την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες.

6. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές μεθόδους επικοινωνίας, το νέο πεδίο δράσης στον τομέα των συμβάσεων και οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας συνηγορούν υπέρ της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μερών. Τα ηλεκτρονικά μέσα θα πρέπει να εξισώνονται με τα κλασικά μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Ακόμα, η εφαρμογή διαδικασιών για σύναψη δημόσιων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πέραν των πιο πάνω, όπως αναφέρεται και στο σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, εισάγονται ορισμένες καινοτομίες που αποσκοπούν σε πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές μεθόδους ανάθεσης συμβάσεων, στις οποίες οι αναθέτοντες φορείς έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν, εάν το επιθυμούν. Συγκεκριμένα, γίνονται σημαντικές προσθήκες, οι οποίες δεν υπήρχαν στην υφιστάμενη νομοθεσία, με τις οποίες προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Κεντρική Αρχή Αγορών

Είναι μια αναθέτουσα αρχή η οποία προμηθεύεται προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προορίζονται για άλλες αναθέτουσες αρχές ή αναθέτει δημόσιες συμβάσεις ή συνάπτει συμφωνίες πλαίσια για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για άλλες αναθέτουσες αρχές ή/και αναθέτοντες φορείς.

2. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός

Πρόκειται για μια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων μειωμένων τιμών ή/και νέων αξιών όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόμησή τους, με βάση αυτόματη μέθοδο αξιολόγησης.

3. Δυναμικό σύστημα αγορών

Είναι μια καθ’ ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες του αναθέτοντος φορέα και είναι περιορισμένη χρονικώς και ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος πληρεί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, σημειώνεται ότι η εναρμόνιση με την εν λόγω Οδηγία επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί με νέα νομοθεσία, αντί με νόμο που να τροποποιεί την ισχύουσα εναρμονιστική νομοθεσία, ώστε να επιτευχθούν γενικότερες βελτιώσεις στη δομή και στις διατάξεις της νομοθεσίας. Το εν λόγω νομοσχέδιο εφαρμόζεται, υπό ορισμένες εξαιρέσεις οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον η εκτιμώμενη αξία τους είναι ίση με ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια, όπως καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο νόμου.

Επισημαίνεται επίσης ότι το νομοσχέδιο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτονται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ενώ εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτονται στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Όπως επεξηγείται και στη σχετική Οδηγία, δε θεωρείται πλέον επιβεβλημένη η κανονιστική ρύθμιση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, διότι έχουν ήδη δημιουργηθεί όροι πραγματικού ανταγωνισμού στην αγορά αυτή, τόσο εκ του νόμου όσο και εκ των πραγμάτων, κατάσταση ωστόσο που δεν υφίσταται ακόμη στην αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω, με το εν λόγω νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα στους αναθέτοντες φορείς να απευθύνονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και να ζητούν όπως αυτή εκδώσει απόφαση αναφορικά με το κατά πόσο συγκεκριμένη δραστηριότητα την οποία ασκούν στη Δημοκρατία είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, έτσι ώστε οι συμβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την άσκησή της να μην υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας και κατ’ επέκταση του νόμου που εναρμονίζεται με αυτή.

Σε ό,τι αφορά τα κατώτατα όρια, στην εν λόγω Οδηγία καθορίζεται ότι η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα επανεξετάζει ανά διετία τα κατώτατα όρια και, εάν χρειάζεται, θα τα αναθεωρεί.

Τέλος, το άρθρο 74 του υπό αναφορά νομοσχεδίου προβλέπει για το δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής από κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη αναθέτοντος φορέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναθεώρησης της νομοθεσίας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, η διαδικασία άσκησης ιεραρχικής προσφυγής θα ρυθμιστεί με ξεχωριστό νέο νομοσχέδιο στο οποίο παραπέμπει το σχετικό άρθρο του εν λόγω νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο αυτό κατατέθηκε στη Βουλή πολύ πρόσφατα και προωθείται για ψήφιση σε νόμο ταυτόχρονα με το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, ως η αρμόδια αρχή δημόσιων συμβάσεων, ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο ολοκληρώνει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και εναρμονίζει την κυπριακή νομοθεσία με τις νέες κοινοτικές Οδηγίες. Το εν λόγω νομοσχέδιο αφορά υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς κοινής ωφελείας και συγκεκριμένα καλύπτει την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, την Αρχή Λιμένων Κύπρου και τα συμβούλια υδατοπρομήθειας. Κύριος στόχος του νέου αυτού νομοσχεδίου, τόνισε ο ίδιος, είναι ο εκσυγχρονισμός, η απλοποίηση και η ευελιξία στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφελείας. Εν πολλοίς, πρόσθεσε, το εν λόγω νομοσχέδιο προσομοιάζει με το επίσης υπό εξέταση από την αρμόδια επιτροπή νομοσχέδιο που αφορά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που παρευρέθηκε σε συνεδριάσεις της επιτροπής κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής σχετική επιστολή που αφορά διορθώσεις και/ή αλλαγές νομοτεχνικής κυρίως φύσεως στο υπό εξέταση κείμενο του σχεδίου νόμου, έτσι που αυτό να καταστεί πιο αποδοτικό και πιο λειτουργικό.

Οι μοναδικές ουσιαστικές αλλαγές στο εν λόγω νομοσχέδιο, με εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, είναι αυτές που αφορούν το άρθρο 74 του νομοσχεδίου, που αναφέρεται στο δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, έτσι που το σχετικό μέρος της υπό κατάργηση υφιστάμενης νομοθεσίας να παραμείνει σε ισχύ, μέχρις ότου κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση το νέο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του θέματος αυτού με τον τίτλο «Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα των Δημόσιων Συμβάσεων Νόμος». Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι ο ειδικός νόμος για το θέμα της διαδικασίας της ιεραρχικής προσφυγής δεν είναι έτοιμος.

Αναφορικά με το αίτημα της ΚΥΣΟΑ για εργοδότηση ατόμων με αναπηρίες από τους διάφορους οικονομικούς φορείς κατά την εκτέλεση της σύμβασης, η εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε ότι, παρά το ότι η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία το είχε θέσει στο προοίμιό της, δεν το έθεσε μετά στις ουσιαστικές διατάξεις της, έτσι που να δημιουργεί υποχρέωση για τα κράτη μέλη. Συναφώς, κατέληξε, το εν λόγω νομοσχέδιο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή Οδηγία και, ως εκ τούτου, είναι θέμα της πολιτείας να ενθαρρύνει τους αναθέτοντες φορείς να λαμβάνουν υπόψη στους όρους που επιβάλλονται σχετικά με την εκτέλεση μιας σύμβασης ιδιαίτερα τις κοινωνικές παραμέτρους που αφορούν άτομα με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, ανέφερε, η ενσωμάτωση υποχρεωτικών προνοιών στο εν λόγω νομοσχέδιο που αφορούν άτομα με αναπηρίες μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, ειδικότερα στο στάδιο που ετοιμάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και στην προκήρυξη των διαγωνισμών. Συνεπώς, ανέφερε ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο υπάρχει σαφής πρόνοια που αναφέρει ότι οι γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου εφαρμόζονται και η ίση μεταχείριση διασφαλίζεται.

Η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, εκφράζοντας τις απόψεις της επί του εν λόγω νομοσχεδίου, ανέφερε ότι στο υπό εξέταση νομοσχέδιο, που αφορά τους συγκεκριμένους τομείς, δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε σχετικές ρυθμίσεις για αγορές κάτω από τα κατώτατα όρια και επαφίεται στους οργανισμούς (αναθέτοντες φορείς) με δικούς τους εσωτερικούς κανονισμούς να ρυθμίσουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω από τα κατώτατα όρια, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Οδηγία.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ ανέφεραν ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, όπως έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι υπάρχει από την κυπριακή πολιτεία βασική υποχρέωση για υιοθέτηση της σχετικής Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταφορά της στο κυπριακό δίκαιο μέσω του εν λόγω νομοσχεδίου. Εκείνο όμως που χρειάζεται κάποια βελτίωση, σύμφωνα με την εισήγηση του εκπροσώπου του ΕΤΕΚ, είναι να ξεχωρίσουν είτε σε νομοσχέδιο είτε σε οδηγία του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας οι σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω από τα κατώτατα όρια, έτσι που να βοηθηθούν οι υπηρεσίες και οι πλείστοι οργανισμοί που χειρίζονται τα θέματα αυτά να τις διεκπεραιώνουν με πιο πρακτικό τρόπο. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου να αντιληφθούν καλύτερα τις πρόνοιες της εν λόγω νομοθεσίας, καθώς και να αντιμετωπιστούν καλύτερα προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου.

Ο εκπρόσωπος της ΚΥΣΟΑ ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι, λόγω της φύσεως και του αντικειμένου της Οδηγίας 2004/17/ΕΟΚ και επομένως και του εν λόγω νομοσχεδίου, που μετατρέπει τη σχετική Οδηγία σε κυπριακό δίκαιο, η μεταφορά της Οδηγίας 2004/17/ΕΟΚ γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπως και η μεταφορά της Οδηγίας 2004/18/ΕΟΚ στο νομοσχέδιο που αναφέρεται στο συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι θέσεις της ΚΥΣΟΑ, όπως εκφράσθηκαν με το γραπτό υπόμνημά της για το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ισχύουν κατ’ αναλογία και για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Μεταξύ άλλων, οι κυριότερες εισηγήσεις για τροποποιήσεις και προσθήκες στο εν λόγω νομοσχέδιο που τέθηκαν από τον ίδιο εκπρόσωπο ενώπιον της επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

1. Οι δυνητικές διατυπώσεις αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στα άτομα με αναπηρίες και την προσβασιμότητά τους να μετατραπούν σε υποχρεωτικές.

2. Να προστεθούν διατάξεις στον προτεινόμενο νόμο οι οποίες να επιβάλλουν στους εργολήπτες ή και προσφοροδότες μεγάλων κυρίως έργων την υποχρέωση πρόσληψης/εργοδότησης ατόμων με αναπηρίες, πέρα από το ποσοστό που πιθανόν να καθορίζεται ή να καθοριστεί στην εσωτερική νομοθεσία, καθώς και την υποχρέωσή τους για επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρίες.

3. Η απασχόληση και η εργασία είναι βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια αυτά, τα προγράμματα των προστατευόμενων εργαστηρίων πρέπει να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ένταξη ή επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, πρέπει να προβλεφθεί στο εν λόγω νομοσχέδιο ότι οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα στα εργαστήρια αυτά το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων ή να αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα την εκτέλεση συμβάσεων στα πλαίσια προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της ΚΥΣΟΑ ανέφερε ότι οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, κατά τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων με τους προσφοροδότες, τις τεχνικές προδιαγραφές, με τέτοιο τρόπο ώστε τα έργα και οι δημόσιες προμήθειες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των πολιτών, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα αυτά. Ως εκ τούτου, η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το κράτος και από τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου, με τέτοιο τρόπο που, όταν προκηρύσσονται προσφορές, να τίθενται όροι για την προσβασιμότητα και το σχεδιασμό για όλους τους χρήστες κατά υποχρεωτικό τρόπο.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν, ανάμεσα σ’ άλλα, και τα ακόλουθα βασικά θέματα:

1. Το θέμα της εξασφάλισης των δικαιωμάτων των ανάπηρων ατόμων όσον αφορά την προσβασιμότητά τους στα πλαίσια των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

2. Το θέμα της ρύθμισης των θεμάτων της λειτουργίας της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στα πλαίσια του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Η επιτροπή, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη τις απόψεις του Υπουργού Οικονομικών, του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπως αυτές περιέχονται σε επιστολή του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας προς την επιτροπή, με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2006, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του άρθρου 32(1) του νομοσχεδίου αυτού, έτσι ώστε να αντικατασταθεί από αυτό η φράση «όταν αυτό είναι δυνατό» από τη φράση «όπου αυτό είναι αναγκαίο» όσον αφορά τα θέματα της προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Καταλήγοντας στην απόφασή της αυτή, η επιτροπή έλαβε σοβαρά υπόψη της τις υποδείξεις των πιο πάνω αξιωματούχων ότι τυχόν διαφορετική ρύθμιση με πρωτοβουλία της Βουλής ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το συγκεκριμένο άρθρο να προσκρούει σε διατάξεις του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γ. Περδίκης εισηγείται τη διαγραφή της φράσης «όταν αυτό είναι δυνατό», έτσι που να μην υπάρξουν οποιοιδήποτε περιορισμοί που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα θέματα προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Όσον αφορά τα θέματα της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να διατηρηθούν σε ισχύ οι πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας του 2003 μέχρι την κατάθεση νέου σχετικού νομοσχεδίου που αναμένεται να ρυθμίσει σφαιρικά την όλη διαδικασία άσκησης ιεραρχικών προσφυγών εναντίον πράξεων ή αποφάσεων των αναθετουσών αρχών που παραβιάζουν οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου.

3. Η επιτροπή αποφάσισε επίσης ομόφωνα να μην προχωρήσει σε τροποποίηση ορισμένων προνοιών που αφορούν τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, ενόψει της ρύθμισης του θέματος αυτού με ξεχωριστό κυβερνητικό νομοσχέδιο, το οποίο προωθείται ταυτόχρονα στη Βουλή για ψήφιση σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα τη δέσμευση της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εναρμονιστεί στον τομέα αυτό, σύμφωνα και με τις νέες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωμάτωσε στο εν λόγω νομοσχέδιο τις τροπολογίες που αναφέρονται πιο πάνω και επέφερε ορισμένες επιπρόσθετες νομοτεχνικής κυρίως φύσεως τροποποιήσεις, έτσι που να καταστεί πιο λειτουργικό και αποδοτικό, εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2006».

 

1η Φεβρουαρίου 2006

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων