Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2006 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και στις 30 Ιανουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.

Ο προϋπολογισμος του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το έτος 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £1.928.520 και έσοδα ύψους £53.400, τα οποία προέρχονται κυρίως από κυβερνητική χορηγία (£4.000) και από αναλύσεις γάλακτος (£50.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του οργανισμού για το 2006 γίνεται εξ ολοκλήρου από το κράτος. Στην περίπτωση όμως του εργαστηρίου γάλακτος του οργανισμού, οποιαδήποτε έσοδα προκύψουν από τις αναλύσεις γάλακτος προς τους παραγωγούς, βιομηχάνους γάλακτος και άλλες κρατικές υπηρεσίες θα εμβάζονται στα κρατικά ταμεία ή θα λογίζονται έναντι των εξόδων του προϋπολογισμού αυτού, ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται πρόνοια για δημιουργία νέων θέσεων ούτε για αναβάθμιση άλλων. Για το θέμα αυτό οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι εκκρεμεί ενώπιον του αρμόδιου υπουργού η έγκριση νέου οργανογράμματος στη βάση του νέου ρόλου που έχει αναλάβει ο οργανισμός, ύστερα από τη μετεξέλιξή του λόγω της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιτροπή ζήτησε πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη του ειδικού αυτού ζητήματος σε εύθετο χρόνο.

Όσον αφορά άλλα ζητήματα, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία η αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου είναι μειωμένη κατά 30% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2005, ενώ οι γενικές αυξήσεις μισθών (44,447%) και μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος έχουν ενσωματωθεί στους βασικούς μισθούς.

Τέλος, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, οποιεσδήποτε εισπράξεις από χρεώστες του οργανισμού που αφορούν τον προηγούμενο ρόλο του θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση πιστωτών του που επίσης απορρέουν από το ρόλο αυτό.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, οι αρμόδιοι του οργανισμού ενημέρωσαν την επιτροπή ότι από το 2004 και εντεύθεν, χρονολογία κατά την οποία ο οργανισμός ανέλαβε νέο ρόλο λόγω της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μόνα έσοδα του οργανισμού, αφού έχει σταματήσει την εμπορία γάλακτος και κρεάτων, προέρχονται από αναλύσεις που γίνονται από το δικό του χημείο.

Περαιτέρω, οι ίδιοι αρμόδιοι, απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής αναφορικά με τη συμμόρφωση του οργανισμού προς παρατηρήσεις που η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας περιέλαβε στις τελευταίες ετήσιές της εκθέσεις, δήλωσαν ότι για όλες τις παρατηρήσεις έχουν δοθεί σχετικές απαντήσεις προς τη Γενικό Ελεγκτή. Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση ενώπιόν της όλων των απαντήσεων και στοιχείων που δόθηκαν, σύμφωνα με τα πιο πάνω, στη Γενικό Ελεγκτή.

Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν επίσης ενημέρωση αναφορικά με ζήτημα που είχε εγερθεί στο παρελθόν για ενδεχόμενες οικονομικές ατασθαλίες που βαρύνουν τον οργανισμό. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, ενημερώνοντας την επιτροπή, δήλωσε ότι ετοιμάστηκε σχετική έκθεση γεγονότων από το γενικό διευθυντή του οργανισμού και ακολούθως διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ερευνών λειτουργός, ο οποίος δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την έρευνά του.

Τέλος, στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω στοιχεία σε σχέση με τις επισφαλείς απαιτήσεις και τους χρεώστες του οργανισμού, τα οποία οι αρμόδιοι δεσμεύτηκαν να καταθέσουν γραπτώς. Οι παριστάμενοι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι κάποιοι από τους επισφαλείς χρεώστες αδυνατούν να καταβάλουν τις οφειλές τους και για το λόγο αυτό δεν έχει περιληφθεί οποιαδήποτε πρόνοια στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2006.

 

31η Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων