Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιίας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής Νόμος του 2005» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων από τη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Ορισμένες Δραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Ανδρούλα Βασιλείου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Γιώργος Περδίκης
Νίκος Τορναρίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου του 2005 και Ιανουαρίου του 2006. Στα πλαίσια της μελέτης των θεμάτων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κέντρου Παραγωγικότητας, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Χρωμάτων Αυτοκινήτων (ΟΕΒ), του Συνδέσμου Βιομηχάνων Χρωμάτων, Βερνικιών και Συγκολλητικών Ουσιών Κύπρου (ΚΕΒΕ) και του Συνδέσμου Βαφέων Αυτοκινήτων (ΠΟΒΕΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι ο περιορισμός της συνολικής περιεκτικότητας πτητικών οργανικών ενώσεων σε ορισμένα χρώματα, βερνίκια και προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων, με σκοπό την πρόληψη ή και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του νόμου για τον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, είναι η τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων σε Ορισμένες Δραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) Κανονισμών, ώστε να εναρμονισθούν με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Με την τροποποίηση αυτή καταργούνται οι οριακές τιμές εκπομπής πτητικών οργανικών ενώσεων για τις εγκαταστάσεις φανοποιίας αυτοκινήτων οι οποίες περιλαμβάνονταν στους πιο πάνω κανονισμούς.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εισαγωγέων Χρωμάτων Αυτοκινήτων, του Συνδέσμου Βιομηχάνων Χρωμάτων, Βερνικιών και Συγκολλητικών Ουσιών Κύπρου, χωρίς να διαφωνούν με τη φιλοσοφία του προτεινόμενου νόμου και των προτεινόμενων κανονισμών, επισήμαναν ότι πρέπει να ανασταλεί η εφαρμογή των προνοιών τους και, δικαιολογώντας την εισήγησή τους αυτή, μεταξύ άλλων δήλωσαν τα ακόλουθα:

1. Η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία θεσπίστηκε πριν η Κύπρος καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς δεν είχε την ευκαιρία να εκφέρει απόψεις ή και σχόλια σε σχέση με την Οδηγία αυτή.

2. Η άμεση εφαρμογή των νομοθετημάτων αυτών θα οδηγήσει σε κλείσιμο αρκετών συνεργείων βαφής αυτοκινήτων, με όλα τα κοινωνικά και οικονομικά επακόλουθα, γιατί η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας είναι δαπανηρή από πλευράς εξοπλισμού και επιπρόσθετα απαιτείται εξειδικευμένη εκπαίδευση των χρηστών τέτοιων υλικών.

3. Η εφαρμογή της νομοθεσίας θα επιφέρει κατάσταση ολιγοπωλίου, αφού ελάχιστα συνεργεία θα είναι σε θέση να αναβαθμιστούν τεχνολογικά, ώστε οι εγκαταστάσεις τους να είναι σύννομες.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βαφέων Αυτοκινήτων, επισημαίνοντας ότι δεν έτυχαν μέχρι τώρα οποιασδήποτε σχετικής ενημέρωσης, ζήτησαν παράταση εφαρμογής των νομοθετημάτων αυτών, για να παρασχεθεί χρόνος, ώστε να προσαρμοστούν προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και παράλληλα να τύχουν κρατικής υποστήριξης, για να αντεπεξέλθουν στις δαπανηρές αναπροσαρμογές των βαφείων αυτοκινήτων.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισήμαναν ότι δεν μπορεί να δοθεί αναστολή εφαρμογής της νομοθεσίας και, σε αντίθετη περίπτωση, θα παρθούν μέτρα σε βάρος της Κύπρου από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τόνισαν ότι η αναστολή εφαρμογής της νομοθεσίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνέχιση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, που με τη σειρά τους θα επιφέρουν επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των εργαζομένων. Οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν επίσης ότι οι εμπλεκόμενοι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και παράλληλα το υπουργείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ομαλή και ευκολότερη συμμόρφωση στη νέα νομοθεσία.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσαν ότι, στα πλαίσια προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική ρύπανση, μπορεί να παραχωρηθούν στους βαφείς αυτοκινήτων επενδυτικές ενισχύσεις, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το ένα τέταρτο της κεφαλαιουχικής δαπάνης.

Οι εκπρόσωποι της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού δήλωσαν ότι λειτουργούν σχέδια για χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων σε συνεργεία βαφής αυτοκινήτων, τα οποία όμως δεν καλύπτουν τους αυτοεργοδοτουμένους.

Οι εκπρόσωποι του Κέντρου Παραγωγικότητας δήλωσαν ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει η αναγκαία υποδομή για εκπαίδευση των βαφέων αυτοκινήτων, αλλά το Κέντρο Παραγωγικότητας είναι έτοιμο να ανταποκριθεί, αν προκύψει η σχετική ανάγκη. Σε μια τέτοια περίπτωση το κόστος εκπαίδευσης θα βαρύνει τους εκπαιδευομένους.

Υπό το φως των πιο πάνω, διαμορφώθηκαν οι ακόλουθες θέσεις:

Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί, ώστε οι οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ουσίες για τα προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων να τύχουν εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και η βουλευτής των Ενωμένων Δημοκρατών τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο χωρίς την προτεινόμενη τροποποίηση. Η βουλευτής των Ενωμένων Δημοκρατών, δικαιολογώντας τη θέση της αυτή, δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει την τροποποίηση για λόγους αρχής, γιατί αυτή αντίκειται στη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο:

1. ομόφωνα, με τη συμπερίληψη διατάξεων που επιτρέπουν:

α. την εισαγωγή προϊόντων στα οποία να αναγράφονται οδηγίες σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας,

β. τη λήψη δειγμάτων από προϊόντα για έλεγχο,

γ. τον καθορισμό χρονικού διαστήματος, που δεν υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες μέρες, μέσα στο οποίο ο παραβάτης πρέπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της νομοθεσίας,

2. ομόφωνα, με τη διαγραφή των διατάξεων με βάση τις οποίες:

α. η δέσμευση του παραβάτη για άρση της παράβασης να λαμβάνεται υπόψη στην επιβολή διοικητικού προστίμου,

          β. παρέχονται αποζημιώσεις από λήψη εσφαλμένων μέτρων,

3. κατά πλειοψηφία, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με τη συμπερίληψη της τροποποίησης για εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 ορισμένων διατάξεων που αφορούν τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ουσίες για τα προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων.

Τέλος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα εισηγείται την έγκριση των κανονισμών.

 

 

31η Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων