Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Γιαννάκης Θωμά Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω τροποποιητικούς κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2006. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 38 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2003/105/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 96/82/ΕΚ, βάσει της οποίας εκδόθηκαν οι βασικοί κανονισμοί (ΚΔΠ 507/2001).

Ειδικότερα, με τη νέα Οδηγία διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται σ’ αυτό οι διαδικασίες επεξεργασίας και αποθήκευσης των εξορυσσόμενων μεταλλευμάτων, όταν οι διαδικασίες αυτές συνεπάγονται την παρουσία επικίνδυνων ουσιών, καθώς και οι εγκαταστάσεις εξάλειψης των μη εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων χώματος που χρησιμοποιούνται κατά τις πιο πάνω διαδικασίες. Επίσης, επιφέρονται αλλαγές στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, με σημαντικότερη αυτή της ομαδοποίησης όλων των πετρελαιοειδών και της μείωσης των οριακών ποσοτήτων τους. Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να εναρμονιστούν με την πιο πάνω Οδηγία το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2005, ενώ οι παρόντες κανονισμοί κατατέθηκαν ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής στις 22 Δεκεμβρίου 2005.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ανέφερε ότι σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία ετοίμασαν προσχέδιο κανονισμών για τροποποίηση των βασικών κανονισμών, στο οποίο ενσωματώνονται όλες οι πρόνοιες της νέας Οδηγίας, καθώς και οι πρόνοιες της Οδηγίας 96/82/ΕΚ που αφορούσαν υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είχαν περιληφθεί στους βασικούς κανονισμούς λόγω του γεγονότος ότι η Κύπρος δεν ήταν μέλος, όταν αυτοί εγκρίνονταν. Οι εν λόγω κανονισμοί, επισήμανε, εξετάστηκαν από τριμελή τεχνική επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, πρόσθεσε, υιοθέτησε ομόφωνα το προσχέδιο των υπό αναφορά τροποποιητικών κανονισμών.

Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι τόσο με τους προτεινόμενους τροποποιητικούς κανονισμούς όσο και με τους βασικούς κανονισμούς αναμένεται ότι θα υπάρξει δημοσιονομικό κόστος, κυρίως για την αξιολόγηση των εκθέσεων ασφάλειας, για την οποία απαιτείται η μετάκληση εμπειρογνωμόνων στις περιπτώσεις των μεγάλων επιχειρήσεων. Στους προτεινόμενους κανονισμούς, ανέφερε, περιλαμβάνεται πρόνοια για χρέωση των επιχειρήσεων με τέλος ίσο προς £800, το οποίο θα καταβάλλουν με την υποβολή της έκθεσης ασφάλειας, τέλος το οποίο αποτελεί για τις επιχειρήσεις πρόσθετο κόστος από εκείνο που επιβαρύνονται ήδη από την τήρηση των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από την εφαρμογή των βασικών κανονισμών.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, καθώς και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, τοποθετούμενες στο όλο θέμα, ανέφεραν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών που αφορούν στην τροποποίηση των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμών του 2001.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση τροποποιητικών κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί, σε συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο. Ειδικότερα, οι εν λόγω κανονισμοί έχουν τροποποιηθεί τόσο για σκοπούς περαιτέρω νομοτεχνικής επεξεργασίας όσο και για σκοπούς διευκρίνισης της εφαρμογής τους, ώστε να τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους αντί από την 1η Νοεμβρίου 2005, που προβλέπεται σ’ αυτούς, και οι σχετικές γνωστοποιήσεις των διαχειριστών των μονάδων όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες να υποβάλλονται το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των κανονισμών αυτών αντί το αργότερο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2006, που προβλέπεται στους υπό αναφορά κανονισμούς.

 

 

25 Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων