Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  
Γιάννος Λαμάρης Μη μέλη της επιτροπής:
Ντίνος Χατζηνικόλα Ελένη Μαύρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Ιανουαρίου 2006. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να εκσυγχρονιστεί το έντυπο που συμπληρώνεται από τους υποψηφίους για διορισμό ή προαγωγή στη δημόσια υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το έντυπο (τύπος Γεν.6G) το οποίο συμπληρώνεται από τους υποψηφίους για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία έχει διατηρηθεί, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, από τον καιρό της αποικιοκρατίας. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι αυτό δεν ικανοποιεί τις σημερινές ανάγκες, κρίθηκε σκόπιμη η τροποποίησή του, ώστε να συνάδει και με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο. Προς το σκοπό αυτό ετοιμάστηκε προσχέδιο του εν λόγω εντύπου σε συνεργασία με την ΕΔΥ και την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με την τροποποίηση που έχει επενεχθεί στο έντυπο:

· παρέχεται καθοδήγηση ως προς τη συμπλήρωση σημαντικών στοιχείων, όπως είναι η εκπαίδευση και η πείρα,

· παρέχονται πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα διορισμού πολιτών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημόσια υπηρεσία, νοουμένου ότι οι θέσεις αυτές δε συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους,

· αίρονται προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν, αφού δεν απαιτείται πλέον από τους υποψηφίους να δηλώνουν προσωπικά δεδομένα, όπως η οικογενειακή τους κατάσταση, η θρησκεία, ο μισθός τους (εάν απασχολούνται εκτός της δημόσιας υπηρεσίας) και στοιχεία του/της συζύγου και των γονέων τους και

· απαιτείται η συγκατάθεση των υποψηφίων για τη διατήρηση σε αρχείο των στοιχείων που οι ίδιοι δηλώνουν στο έντυπο για σκοπούς πρόσληψης στη θέση για την οποία υποβάλλουν αίτηση.

Στο στάδιο της συζήτησης του όλου θέματος, η επιτροπή ενημερώθηκε ότι η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διαφωνεί με την εκτελεστική εξουσία όσον αφορά την ανάγκη συμπερίληψης στο υπό αναφορά έντυπο της φωτογραφίας του υποψηφίου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συμπερίληψη του στοιχείου αυτού στο νέο έντυπο θεωρήθηκε αναγκαία από την ΕΔΥ για σκοπούς εξακρίβωσης της ταυτότητας των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης.

Δεδομένου του γεγονότος ότι η διαφορά αυτή παρέμεινε άλυτη, με αποτέλεσμα οι κανονισμοί να έχουν κατατεθεί στη Βουλή κατά τρόπο που η φωτογραφία, σύμφωνα με τα πιο πάνω, να είναι απαραίτητη για σκοπούς συμπλήρωσης του εν λόγω εντύπου, η επιτροπή κάλεσε ενώπιόν της τους αρμοδίους για πληρέστερη ενημέρωση.

Υπό το φως της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής στην παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και του γραμματέα της ΕΔΥ, η επιτροπή κατέληξε στη θέση ότι είναι δυνατό να διαγραφεί η φωτογραφία από το υπό αναφορά έντυπο, αφού η ταυτότητα του υποψηφίου μπορεί να εξακριβωθεί με την προσκόμιση δελτίου ταυτότητας ή άλλου επίσημου αποδεικτικού στοιχείου.

Από την όλη συζήτηση προέκυψε επίσης η ανάγκη περαιτέρω τροποποιήσεων στο υπό αναφορά έντυπο, για βελτίωση του τρόπου με τον οποίο ζητούνται τα στοιχεία του υποψηφίου ή για σκοπούς εναρμόνισης του εντύπου με άλλες σχετικές νομοθεσίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών και επισυνάπτοντας νέο κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο, σύμφωνα με τις τελικές αποφάσεις της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν διαμορφωθεί, με έναρξη της ισχύος τους από την 1η Ιουνίου 2006 και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006».

 

 

24 Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων