Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Γιώργος Βαρνάβα
Κώστας Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός και των τριών υπό αναφορά καταργητικών κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής κτηνιατρικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά την υγιεινή παραγωγή τροφίμων.

Ειδικότερα, με βάση τους προτεινόμενους για κατάργηση κανονισμούς, εναρμονιζόταν η κυπριακή κτηνιατρική νομοθεσία με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με αριθμούς 80/215/ΕΟΚ, 72/461/ΕΟΚ και 91/494/ΕΟΚ, οι οποίες καταργήθηκαν από την Οδηγία 2004/41/ΕΚ σε συνδυασμό με την εφαρμογή των νέων κοινοτικών κανονισμών για την υγιεινή παραγωγή των τροφίμων [Καν. (ΕΚ) Αρ. 852/2004, 853/2004 και 854/2004]. Συγκεκριμένα, οι πρόνοιες των πιο πάνω Οδηγιών έχουν ήδη ενσωματωθεί στους πιο πάνω κοινοτικούς κανονισμούς, οπότε και τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου του 2006.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, επισημαίνονται τα εξής:

1. Επιβάλλεται η όσο το δυνατό συντομότερη κατάργηση των κανονισμών αυτών.

                    2. Οι προτεινόμενοι για κατάργηση κανονισμοί είναι οι ακόλουθοι:

α. Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος για Εμπορικές Συναλλαγές Προϊόντων με βάση το Κρέας) Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 271/2002).

β. Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος στον Τομέα του Εμπορίου Νωπών Κρεάτων) Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 268/2002).

γ. Οι περί της Υγείας των Ζώων (Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που Διέπουν το Εμπόριο Νωπών Κρεάτων Πουλερικών) Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 362/2002).

3. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

4. Δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις σε πολίτες ή οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων ούτε οποιοδήποτε άμεσο κόστος από την κατάργηση των πιο πάνω κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά καταργητικών κανονισμών.

 

 

 

23 Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων