Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Xρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Γιώργος Βαρνάβα
Κώστας Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός και των τεσσάρων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων ομότιτλων κανονισμών τους, ώστε να εναρμονιστεί η κυπριακή νομοθεσία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα των σπόρων προς σπορά.

Ειδικότερα, οι τροποποιητικοί αυτοί κανονισμοί εναρμονίζουν την κυπριακή νομοθεσία με την Οδηγία 2004/117/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 για την τροποποίηση ορισμένων σχετικών Οδηγιών όσον αφορά τις εξετάσεις που διενεργούνται υπό επίσημη εποπτεία και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά που παράγονται σε τρίτες χώρες.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις εξετάσεις που διενεργούνται υπό επίσημη εποπτεία και την ισοδυναμία των σπόρων προνοούνται τα εξής:

1. Οι εξετάσεις που διενεργούνται υπό επίσημη εποπτεία είναι αυτές που διενεργούνται για την πιστοποίηση των σπόρων, στα πλαίσια της νομοθεσίας περί Σπόρων, από εξουσιοδοτημένους από την αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης της χώρας επιθεωρητές, υπό την επίβλεψη της Αρχής αυτής, για επιθεώρηση των αγρών σποροπαραγωγής και τη δειγματοληψία σπόρων, καθώς και οι εξετάσεις που διενεργούνται από εξουσιοδοτημένα από την ίδια Αρχή Εργαστήρια Ελέγχου Σπόρων υπό την επίβλεψη της Αρχής.

2. Η ισοδυναμία των σπόρων (seed equivalence) σημαίνει σπόρους προς σπορά καθορισμένων ειδών φυτών, οι οποίοι παράγονται σε τρίτες χώρες και ισοδυναμούν ως προς την ποιότητά τους με τους σπόρους που παράγονται στην ΕΕ. Ειδικότερα, διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου από την ΕΕ ότι κατά τη διαδικασία παραγωγής των σπόρων αυτών διενεργούνται οι ίδιοι καλλιεργητικοί έλεγχοι που διενεργούνται και στα κράτη μέλη και επομένως πληρούν τους όρους που ορίζονται στις Οδηγίες της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να συμμορφωθεί με την Οδηγία 2004/117/ΕΚ μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 2005. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση των υπό αναφορά κανονισμών στη Βουλή έγινε στις 12 Ιανουαρίου 2006.

2. Δε ζητήθηκε παρέκκλιση ή οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, γιατί δε συντρέχει λόγος για κάτι τέτοιο.

3. Οι παρόντες τροποποιητικοί κανονισμοί εναρμονίζουν την ισχύουσα νομοθεσία με την κοινοτική νομοθεσία επεκτείνοντας τις εξετάσεις που διενεργούνται υπό επίσημη επίβλεψη, πέραν της εξουσιοδότησης για διενέργεια επιθεώρησης των αγρών σποροπαραγωγής, και στις πιο κάτω εργασίες:

α. Εξουσιοδότηση προσώπων για διενέργεια δειγματοληψίας σπόρων.

β. Εξουσιοδότηση Εργαστηρίων Ελέγχου Σπόρων για διενέργεια ανάλυσης σπόρων.

4. Το καθεστώς που αφορά την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά που παράγονται σε τρίτες χώρες επεκτείνεται, έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα είδη σπόρων προς σπορά που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά, στις απαιτήσεις εξέτασης και στους όρους εμπορίας και σφράγισης που ορίζονται στις Οδηγίες της ΕΕ και κατ’ επέκταση στη νομοθεσία περί Σπόρων.

5. Εκτιμάται ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία, η οποία αφορά το Τμήμα Γεωργίας, υπό την ιδιότητά του ως Αρχής Πιστοποίησης Σπόρων, το Σποροπαραγωγικό Κέντρο του τμήματος, καθώς και τους εισαγωγείς σπόρων σε σχέση με την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά που παράγονται σε τρίτες χώρες. Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί στάλθηκαν για ενημέρωση στο Σποροπαραγωγικό Κέντρο του Τμήματος Γεωργίας και στον Κυπριακό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) για τυχόν σχόλια.

6. Τόσο το άμεσο όσο και το μακροχρόνιο κόστος από την εφαρμογή των κανονισμών που προτείνονται δεν προβλέπεται ότι θα είναι μεγαλύτερο από το υφιστάμενο κόστος για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Σπόρων και πιστεύεται ότι οι γενικότερες επιπτώσεις από την εισαγωγή της προτεινόμενης νομοθεσίας θα είναι θετικές.

Στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, κρίθηκε σκόπιμη η περαιτέρω νομοτεχνική επεξεργασία ορισμένων σημείων τους από τη Νομική Υπηρεσία και το Τμήμα Γεωργίας, ώστε αυτοί να συνάδουν πλήρως με τις πρόνοιες της εν λόγω ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

23 Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων