Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 23 Ιανουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΑΗΚ ποσού ύψους £30.012.000 και η χρήση του αρχικά μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2005 για διάφορους σκοπούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι ζητούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις, ύψους £30.012.000, αφορούν την κάλυψη πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν από την αύξηση στην τιμή του μαζούτ στη διεθνή αγορά. Η ΑΗΚ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, είχε υπολογίσει στον προϋπολογισμό της του έτους 2005 τη δαπάνη στα καύσιμα με βάση τη μέση τιμή στην αγορά μαζούτ προς £89 το μετρικό τόνο, σε μεταγενέστερο δε στάδιο η αγορά μαζούτ γινόταν προς £150 το μετρικό τόνο. Επιπρόσθετα, λόγω των διαβουλεύσεων με τον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών για εβδομήντα πέντε, αντί εξήντα, μέρες, οι ζητούμενες πρόσθετες πιστώσεις προορίζονται να καλύψουν τις πρόσθετες ποσότητες καυσίμων που θα χρειαστούν για τις επιπλέον μέρες.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου οι αρμόδιοι της ΑΗΚ ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η αρχική πρόταση για ζήτηση συμπληρωματικών πιστώσεων είχε υποβληθεί το Σεπτέμβριο του 2005 και με τους τότε υπολογισμούς οι αναγκαίες πρόσθετες πιστώσεις ανέρχονταν στα £30.012.000.

Ακολούθως και λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε μέχρι σήμερα, οι ζητούμενες πρόσθετες πιστώσεις για κάλυψη των πιο πάνω αναφερόμενων αναγκών έχουν διαφοροποιηθεί όσον αφορά το ύψος τους και ανέρχονται στα £24 εκατομμύρια. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο ότι, εφόσον έληξε το αντίστοιχο οικονομικό έτος, έχουν πλέον διαφανεί οι πραγματικές ανάγκες, με βάση τις τιμές του μαζούτ στη διεθνή αγορά κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ζήτησε από την εκτελεστική εξουσία τη διαφοροποίηση του αρχικού κειμένου, κατά τρόπο που να συνάδει με τις νέες ανάγκες, και συναφώς οι αρμόδιοι κατέθεσαν στην επιτροπή διαφοροποιημένο κείμενο σχεδίου νόμου με το οποίο οι ζητούμενες πιστώσεις ανέρχονται στα £24 εκατομμύρια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, επισυνάπτοντας νέο κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο σχεδίου νόμου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2005 Νόμου του 2005 Νόμος του 2006».

 

24 Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων