Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Υγείας των Ζώων (Καταργητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Σωτήρης Σαμψών
Γιώργος Χατζηγεωργίου Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Γιώργος Βαρνάβα
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής κτηνιατρικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους που διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές ορισμένων ειδών ζώων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να συνάδει με μεταγενέστερες τροποποιήσεις της αντίστοιχης κοινοτικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα με τον κοινοτικό Κανονισμό 998/2003/ΕΚ και την κοινοτική Οδηγία 2004/68/ΕΚ.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί καταργούν τους περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Ορισμένων Ζώων) (Ειδικούς) Κανονισμούς του 2003 (ΚΔΠ. 638/2003), ώστε να αντικατασταθούν από υπουργικό διάταγμα, στο οποίο θα ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις της αναφερόμενης πιο πάνω κοινοτικής νομοθεσίας. Περαιτέρω, η υιοθέτηση της εν λόγω κοινοτικής νομοθεσίας υπό τη μορφή υπουργικού διατάγματος αντί κανονισμών κρίνεται αναγκαία λόγω των συνεχών τροποποιήσεών της και της υποχρέωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας να εφαρμόζει άμεσα τους νέους υγειονομικούς όρους που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μετακίνηση διάφορων κατηγοριών ζώων, για τα οποία δεν υπάρχουν ακόμη τέτοιοι όροι.

Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

· Επιβάλλεται η όσο το δυνατό συντομότερα κατάργηση των κανονισμών αυτών, για να μπορέσει να εκδοθεί το σχετικό υπουργικό διάταγμα που θα τους αντικαταστήσει.

· Οι προτεινόμενοι για κατάργηση κανονισμοί στόχευαν στην εναρμόνιση της κυπριακής κτηνιατρικής νομοθεσίας με την Οδηγία 92/65/ΕΟΚ, στην οποία προβλέπονται τα εξής:

- Ο καθορισμός των όρων υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες διάφορων ζώων, όπως πιθήκων, μηρυκαστικών, πλην των βοοειδών και των αιγοπροβάτων, εξωτικών πτηνών, λαγόμορφων, μελισσών, σκύλων, γάτων, ικτίδων και αλεπούδων, για εμπορικούς σκοπούς, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση μεταδοτικών ζωικών ασθενειών.

- Οι όροι έγκρισης και λειτουργίας ζωολογικών κήπων, θεματικών πάρκων και κέντρων για την έκθεση και διατήρηση ορισμένων ειδών ζώων.

· Δεν προβλέπεται η δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή η ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση και η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να τους εφαρμόσει, αφού πρόκειται για ρυθμίσεις που ήδη εφαρμόζονται.

· Δεν αναμένονται οποιεσδήποτε αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις σε πολίτες ή άλλες οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων και η κατάργηση των εν λόγω κανονισμών δεν αναμένεται να έχει οποιοδήποτε κόστος.

· Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές από τις πρόνοιες των εν ισχύι κανονισμών, για τις οποίες ενημερώθηκαν ήδη οι ενδιαφερόμενοι κατά την έγκρισή τους το 2002. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τη διακίνηση ζώων συντροφιάς (σκύλων και γάτων).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί της Υγείας των Ζώων (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2006».

 

16 Ιανουαρίου 2006

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων