Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέση Λειτουργού Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κώστας Παπακώστας
Καίτη Κληρίδου Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων Α΄ στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής στη μισθολογική κλίμακα Α11 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, δημιουργήθηκαν δύο νέες θέσεις Λειτουργού Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων Α΄ στο επίπεδο της κλίμακας Α11 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις), ώστε να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στο επίπεδο αυτό στην επιστημονική πυραμίδα των θέσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τις εν λόγω θέσεις τα καθήκοντα καθορίστηκαν κατά τρόπο που οι κάτοχοί τους, είτε τοποθετηθούν στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας είτε στους αερολιμένες, να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες, αλλά και αναβαθμισμένες υποχρεώσεις του τμήματος, που απορρέουν τόσο από την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο όσο και από το νέο ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο, λόγω της ανάθεσης της διαχείρισης των αερολιμένων σε ιδιώτη επενδυτή. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η τεχνική πυραμίδα των θέσεων του τμήματος αυτού, το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας καταρτίστηκε κατά τρόπο που να παρέχεται η δυνατότητα διεκδίκησης των θέσεων αυτών όχι μόνο από τους υπηρετούντες στις θέσεις της επιστημονικής πυραμίδας του τμήματος, ως θέση προαγωγής, αλλά και από τους υπαλλήλους της τεχνικής πυραμίδας οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα πανεπιστημιακά και άλλα προσόντα που καθορίζονται σ’ αυτό, ως θέση πρώτου διορισμού. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και εγκρίθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Στο στάδιο της μελέτης του σχεδίου υπηρεσίας η επιτροπή επισήμανε ότι τα απαιτούμενα πανεπιστημιακά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται διαζευκτικά σε δύο υποπαραγράφους στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας, καλύπτουν όλο το φάσμα των θεμάτων και ειδικοτήτων. Το γεγονός αυτό, κατά την άποψη της επιτροπής, δεν εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες και πολύ σοβαρές υπηρεσίες που παρέχονται από το εν λόγω τμήμα και συνεπώς η ρύθμιση αυτή δε θα συμβάλει θετικά στον επιδιωκόμενο στόχο της αναβάθμισης των υπηρεσιών του. Ως εκ τούτου, η επιτροπή κρίνει αναγκαίο τον περιορισμό του φάσματος των θεμάτων που θα καλύπτουν τα πανεπιστημιακά προσόντα σ’ αυτά μόνο που αναφέρονται διαζευκτικά στην πρώτη, σχετική με τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, υποπαράγραφο, δηλαδή μόνο στα Οικονομικά, τα Νομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Δημόσια Διοίκηση και τις Αεροπορικές Μεταφορές.

Περαιτέρω, στη βάση του πιο πάνω σκεπτικού, η επιτροπή κρίνει ότι θα πρέπει να καθοριστεί ότι απαιτείται “πολύ καλή” και όχι “καλή” γνώση, όπως προτείνεται στο σχέδιο υπηρεσίας, της σχετικής με τις αερομεταφορές εσωτερικής και διεθνούς νομοθεσίας και των σχετικών διαδικασιών.

Υπό το φως των πιο πάνω και επιθυμώντας την αναβάθμιση του εν λόγω τμήματος, ώστε αυτό να είναι ικανό, μέσα από την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού του, να ανταποκριθεί στα σοβαρά καθήκοντα και στις ευθύνες που συνεπάγονται οι υπηρεσίες που αυτό παρέχει, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών στη βάση των πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Ενωμένων Δημοκρατών εκφράζουν την απαρέσκειά τους για το γεγονός ότι κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας, σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα, δεν επιδείχθηκε από τους αρμοδίους η δέουσα προσοχή, η ανάλογη με τη σοβαρότητα των καθηκόντων και των ευθυνών του τμήματος που το υπό έγκριση σχέδιο υπηρεσίας αφορά.

 

17 Ιανουαρίου 2006

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων