Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Oι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Έλεγχος Κλειστών Πηγών Υψηλής Ραδιενέργειας και Έκθετων Πηγών) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Γιαννάκης Θωμά Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 40 του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμου, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/122/ΕΚ και συγκεκριμένα η αποφυγή της απώλειας ελέγχου πηγών υψηλής ραδιενέργειας, ώστε να προστατεύεται ο πληθυσμός από τους κινδύνους που είναι ενδεχόμενο να δημιουργούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί αποσκοπούν στον καλύτερο έλεγχο και στην προστασία από τη χρήση πηγών υψηλής ραδιενέργειας ή από έκθετες πηγές, δηλαδή ραδιενεργές πηγές που κατά τον εντοπισμό τους δεν καλύπτονται από κανονιστικό έλεγχο, γιατί χάθηκαν, κλάπηκαν, μεταβιβάστηκαν παράνομα, εγκαταλείφθηκαν κ.λπ. και δεν είναι γνωστός ο κάτοχός τους στην αρμόδια αρχή.

Συγκεκριμένα, οι πιο πάνω κανονισμοί καθορίζουν τα ακόλουθα:

1. Το πεδίο εφαρμογής τους, που είναι ο έλεγχος κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και έκθετων πηγών.

2. Τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες κάποιο πρόσωπο ασκεί πρακτική στην οποία εμπλέκονται πηγές υψηλής ραδιενέργειας, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα που τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν για ασφαλή διαχείριση των πηγών αυτών.

3. Τις ειδικές υποχρεώσεις των κατόχων, κατασκευαστών και προμηθευτών πηγών υψηλής ραδιενέργειας, που είναι, μεταξύ άλλων, η κατάλληλη κατάρτιση και ενημέρωση του προσωπικού για εντοπισμό πηγών υψηλής ραδιενέργειας και έκθετων πηγών και η λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρουσιάζοντας τους προτεινόμενους κανονισμούς ενώπιον της επιτροπής, ανέφερε ότι η προστασία από ιονίζουσες ακτινοβολίες αφορά όχι μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση ενασχόληση με υλικά που αποτελούν πηγές ραδιενέργειας αλλά όλο τον πληθυσμό και η λήψη προστατευτικών μέτρων καθίσταται επιτακτική ανάγκη.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ συμφώνησαν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών, αφού διαμορφωθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Oι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Έλεγχος Κλειστών Πηγών Υψηλής Ραδιενέργειας και Έκθετων Πηγών) Κανονισμοί του 2006».

 

17 Ιανουαρίου 2006

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων