Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Ιωνάς Νικολάου
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Ιανουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του Συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του χρηματιστηρίου για το έτος 2006 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους £3.408.669 και έσοδα ύψους £3.260.950.

Τα έσοδα του ΧΑΚ για το έτος 2006 κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με το έτος 2005 και προέρχονται από πάγια δικαιώματα (εγγραφές εταιρειών, χρηματιστηριακών εκπροσώπων κ.λπ.), από ετήσιες συνδρομές και από άλλα ετήσια δικαιώματα (ετήσιες συνδρομές μελών, δικαιώματα συναλλαγών εντός και εκτός χρηματιστηρίου κ.λπ.), καθώς και από διάφορες άλλες πηγές.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή, στις συνολικές δαπάνες του χρηματιστηρίου υπάρχει πρόνοια για διαχειριστικά έξοδα (τακτικές δαπάνες) ύψους £3.161.669, κατανεμημένα σε έξοδα αντιμισθίας των μελών του Συμβουλίου, £17.760, αποδοχές προσωπικού, £1.638.649, συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών στα διάφορα ταμεία, και σε άλλες τακτικές δαπάνες, £1.505.260. Επίσης, περιλαμβάνεται πρόνοια για ποσό ύψους £167.000 για αναπτυξιακές δαπάνες και πρόνοια για ποσό ύψους £80.000 για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Όσον αφορά τα θέματα προσωπικού, ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ προβλέπει δύο νέες θέσεις, μία νέα θέση Εσωτερικού Ελεγκτή και μία νέα θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διευκρινίστηκε από τους αρμοδίους του ΧΑΚ ότι ο κατατεθείς προϋπολογισμός θεωρείται προϋπολογισμός περισυλλογής, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αναπτυξιακό πρόγραμμα. Συναφώς, ανέφεραν ότι η αύξηση στο ύψος των δαπανών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποδοχών του προσωπικού, καθώς και στα έξοδα υλοποίησης της κοινής πλατφόρμας ΧΑΚ-Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2006.

Συναφώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον της επιτροπής, το σύνολο των δαπανών που αφορούν τα έξοδα δημοσίευσης, προβολής, προώθησης, δημόσιων σχέσεων και τα έξοδα υλοποίησης της κοινής πλατφόρμας ανέρχεται σε ποσό ύψους £214.960.

Ειδικότερα, ποσό ύψους £50.000 αφορά ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις του χρηματιστηρίου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το χρηματιστήριο, ούτως ώστε να υπάρξει πληρέστερη διαφώτιση του επενδυτικού κοινού και αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Περαιτέρω, ποσό ύψους £125.000 θα διατεθεί για:

· διοργάνωση παρουσιάσεων/σεμιναρίων/road shows στο εξωτερικό για σκοπούς προώθησης της κοινής πλατφόρμας,

· προώθηση συνεργασίας με άλλα χρηματιστήρια και

· προώθηση περιφερειακού δείκτη “FTSE-MED”.

Επιπρόσθετα, ποσό ύψους £39.960 θα διατεθεί για έξοδα υλοποίησης του έργου της κοινής πλατφόρμας (κόστος αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής μελών της ομάδας του ΧΑΑ).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού στην επιτροπή, εκπρόσωποι του χρηματιστηρίου τόνισαν ότι σε περιπτώσεις καθυστέρησης της υλοποίησης του έργου το ΧΑΚ θα επιβαρύνεται επιπλέον με €20.000 [συν φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)] μηνιαίως και ποσό ύψους €400 (συν ΦΠΑ).

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στο θέμα της υιοθέτησης του ενιαίου νομίσματος (ευρώ) στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Οι αρμόδιοι του ΧΑΚ δήλωσαν ότι η υιοθέτηση του ευρώ στις χρηματιστηριακές συναλλαγές τούς βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και ότι θα ισχύσει από τις 3 Απριλίου 2006. Στόχος είναι ο τερματισμός της τήρησης δύο λογαριασμών και συνεπακόλουθα η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αφού ουσιαστικά θα δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες που θα καταστήσουν το ΧΑΚ ελκυστικότερο.

Περαιτέρω, οι αρμόδιοι του ΧΑΚ ενημέρωσαν την επιτροπή για τις προοπτικές στέγασης του ΧΑΚ σε ιδιόκτητο κτίριο, αναφέροντας ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έξι συνολικά προσφορών και ότι η πρόταση του ΕΤΕΚ, που έχει εμπλακεί στο θέμα, είναι ότι πρέπει να αγοραστεί αυτόνομο κτίριο. Για το θέμα θα ληφθούν τελικές αποφάσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Τέλος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ, ενημερώνοντας την επιτροπή για ευρύτερα θέματα που άπτονται του χρηματιστηριακού θεσμού, αναφέρθηκε στην ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας για το κεντρικό αποθετήριο, ώστε οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές να αποκτήσουν πρόσβαση σ’ αυτό, στην οριστική διευθέτηση του ζητήματος των έκτακτων λειτουργών που υπηρετούν στο ΧΑΚ, στην ανάγκη μείωσης του κόστους των συναλλαγών, λόγω πιέσεων που ασκούνται από τους θεσμικούς επενδυτές, και στην ανάγκη προώθησης ενιαίας εποπτείας από μία αρχή όλων των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων, βάσει σχετικού νομοσχεδίου που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή για υιοθέτηση σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΧΑΚ για το έτος 2006, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2006 Νόμος του 2006».

 

 

 

17 Ιανουαρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων