Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα που τιτλοφορείται «Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 64/2003 (επίδομα τοκετού σε ανύπαντρες μητέρες)»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Σοφοκλής Φυττής
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως εξέτασε το πιο πάνω θέμα, που ενεγράφη για σκοπούς αυτεπάγγελτης εξέτασης μετά από πρόταση της βουλευτού κ. Καίτης Κληρίδου, σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν από τις 16 Μαΐου 2005 μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας), του Υπουργείου Οικονομικών, η Επίτροπος Διοικήσεως και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων.

Εισάγοντας το υπό αναφορά θέμα, η εισηγητής του και μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Καίτη Κληρίδου επισήμανε ότι σε πολλές περιπτώσεις η κυπριακή νομοθεσία μένει πίσω από τις κοινωνικές αλλαγές που επιτελούνται στην κυπριακή κοινωνία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρούνται κενά, που χρήζουν διόρθωσης. Σύμφωνα με την ίδια, απτή απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι και η περίπτωση της ανύπαντρης μητέρας που δεν καλύπτεται από τη νομοθεσία για καταβολή σε αυτή επιδόματος τοκετού. Η κ. Καίτη Κληρίδου συνεχάρη την Επίτροπο Διοικήσεως για τον εντοπισμό του κενού στη νομοθεσία και για την απόφασή της να εξετάσει το θέμα με ταχύτητα και δήλωσε ότι το όλο πρόβλημα θα επιλυθεί, αν υιοθετηθεί η σχετική εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως, τονίζοντας, με την ευκαιρία αυτή, την ανάγκη να επιδεικνύεται ιδιαίτερη ευαισθησία σε μερίδα συνανθρώπων μας που την έχουν πραγματικά ανάγκη.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, «το παράπονο στρέφεται κατά της απόφασης της εμπλεκόμενης υπηρεσίας να μην καταβάλει βοήθημα τοκετού και επίδομα μητρότητας στην παραπονούμενη, επειδή οι ασφαλιστέες αποδοχές της κατά το προ της εγκυμοσύνης της έτος (2001) ήταν χαμηλότερες του καθοριζόμενου στο νόμο ποσού. Η παραπονούμενη ήταν κατά το έτος αυτό και πάλι έγκυος και ένεκα τούτου δεν είχε εργαστεί κανονικά και δεν είχε, συνεπώς, συμπληρώσει τις απαιτούμενες για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας εισφορές. Σε ό,τι αφορά στο βοήθημα τοκετού, η παραπονούμενη υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη οι εισφορές του πατέρα των παιδιών, ο οποίος δεν ήταν μεν νυμφευμένος με αυτή, είχε όμως αναγνωρίσει επίσημα, με ένορκη δήλωση στο δικαστήριο, τα παιδιά».

Η Επίτροπος Διοικήσεως, σχολιάζοντας το υπό αναφορά θέμα, δήλωσε ότι η πράξη του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μην καταβάλει επίδομα τοκετού στην παραπονούμενη δεν ήταν παράτυπη ή παράνομη. Το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφάρμοσε την κείμενη νομοθεσία, η οποία δεν επιτρέπει την καταβολή βοηθήματος τοκετού σε ανύπαντρες μητέρες που δεν έχουν εισφορές. Η Επίτροπος Διοικήσεως υποστήριξε ότι λύση στο πρόβλημα θα δοθεί μέσω τροποποίησης της υφισταμένης νομοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή σχετικού βοηθήματος σε ανύπαντρες μητέρες που δεν έχουν εισφορές, να αναγνωρίζεται δηλαδή και η περίπτωση κατά την οποία ο μη νυμφευμένος πατέρας έχει επίσημα αναγνωρίσει τα τέκνα του, για σκοπούς της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσίας.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσαν, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, ότι το επίδομα τοκετού είναι εφάπαξ ποσό και χορηγείται στη μητέρα με βάση τις ασφαλιστέες αποδοχές της ίδιας ή του συζύγου της και ότι η συμβίωση δύο προσώπων δεν μπορεί να θεωρηθεί στην περίπτωση αυτή ισότιμη με την έγγαμη σχέση. Επιπλέον δήλωσαν ότι το θέμα έχει ευρύτερες διαστάσεις πέραν του δικαιώματος βοηθήματος τοκετού και, ως τέτοιο, πρέπει να εξεταστεί σφαιρικά. Διευκρίνισαν όμως ότι για τους σκοπούς άλλων επιδομάτων έχουν δικαίωμα διεκδίκησης και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, οι εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπογράμμισαν ότι οι χορηγίες παρέχονται στη βάση των εισοδημάτων της οικογένειας και στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να παρασχεθεί βοήθεια μέχρι £100.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων συμφώνησαν πλήρως με τις απόψεις και εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως επισημαίνοντας παράλληλα ότι τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται θετικά από την πολιτεία και για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε ανάλογες τροποποιήσεις των νομοθεσιών αυτών το ταχύτερο δυνατό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της και έχοντας κατά νουν τη δημοκρατική αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και το όλο σύστημα αξιών της κυπριακής κοινωνίας, τονίζει την ανάγκη παροχής επιδόματος τοκετού και στις ανύπαντρες μητέρες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή καλεί ομόφωνα τα αρμόδια υπουργεία να λάβουν τάχιστα τα αναγκαία μέτρα για εξεύρεση λύσης στο πιο πάνω ζήτημα, έτσι ώστε να παρέχεται επίδομα τοκετού και στις ανύπαντρες μητέρες, και ταυτόχρονα να μελετήσουν γενικότερα και σφαιρικά τα δικαιώματα που πρέπει να παρέχονται σε μονογονεϊκές οικογένειες, έτσι ώστε αυτές να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με αυτή της οποίας τυγχάνουν και οι οικογένειες με δύο γονείς. Περαιτέρω, η επιτροπή τονίζει με έμφαση την ανάγκη στήριξης των μονογονεϊκών οικογενειών από την κυπριακή πολιτεία, γιατί στην περίπτωσή τους ο ένας γονιός επωμίζεται όλα τα βάρη της οικογένειας.

 

16 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων