Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Θάσος Μιχαηλίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2005. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ. Η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, διαμήνυσε όμως ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες των τροποποιητικών αυτών κανονισμών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 73 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, είναι η τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και παροχών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως επίσης και η αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών των αυτοτελώς εργαζομένων με ταυτόχρονη αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, η πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε ότι εκτάκτως και υπό πίεση συνήλθε η επιτροπή για την εξέταση των εν λόγω κανονισμών, πράγμα το οποίο καθιστά αδύνατη τη σε βάθος εξέταση και ολοκλήρωση της συζήτησής τους, καθώς και την έγκαιρη έγκρισή τους. Για το λόγο αυτό, η επιτροπή δυνατόν να εισηγηθεί προς την ολομέλεια της Βουλής την εν μέρει ψήφιση των προτεινόμενων κανονισμών, δηλαδή μόνο του μέρους τους που αφορά στην αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και παροχών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τη συνεπαγόμενη αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων ύψους 3,14%, και όχι των προνοιών εκείνων που αφορούν στην αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών των αυτοτελώς εργαζομένων με τη συνεπακόλουθη αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων, πρόνοιες που απαιτούν επισταμένη μελέτη.

Επιπρόσθετα, μέλη της επιτροπής, εκφράζοντας τη λύπη τους για την καθυστέρηση κατάθεσης των υπό εξέταση κανονισμών στη Βουλή, εισηγήθηκαν την παρουσίαση και επεξήγηση από το διευθυντή των Κοινωνικών Ασφαλίσεων μόνο των προνοιών τους που αφορούν στην αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και παροχών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και όχι του μέρους εκείνου των προτεινόμενων κανονισμών που αφορά στην αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών στους αυτοτελώς εργαζομένους και στην αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων τους, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία να συζητηθούν εκτεταμένα σε επόμενη συνεδρία, για να γίνει και στη Βουλή κοινωνικός διάλογος, εισήγηση η οποία έγινε αποδεκτή.

Η πρόεδρος της επιτροπής διαβεβαίωσε ότι η συζήτηση για το δεύτερο μέρος των προτεινόμενων κανονισμών θα καθοριστεί για την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Ο διευθυντής των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τοποθετούμενος στο όλο θέμα, ευχαρίστησε την επιτροπή για την έκτακτη σύγκλησή της και εξέφρασε τους φόβους του ότι η μη έγκριση των κανονισμών που αφορούν τους αυτοτελώς εργαζομένους ίσως προκαλέσει προβλήματα, διότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί και το 1985. Επίσης, ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν επιδιώχθηκε η καθυστέρηση της κατάθεσης των κανονισμών αυτών εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά έπρεπε να ολοκληρωθεί πρώτα ο κοινωνικός διάλογος.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, δυνάμει του άρθρου 21 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου κάθε χρόνο διεξάγεται έρευνα για το ύψος των μισθών και ημερομισθίων και, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, των άλλων εισοδημάτων. Αν από την έρευνα αυτή προκύψει αύξηση του γενικού επιπέδου των μισθών, ημερομισθίων και άλλων εισοδημάτων κατά ποσοστό 5% τουλάχιστο, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αναπροσαρμόζονται με βάση την αύξηση αυτή και την αύξηση των ασφαλιστέων αποδοχών που αναμένεται να προκύψει ως αποτέλεσμά της. Αν η αύξηση είναι μικρότερη από 5%, η αναπροσαρμογή επαφίεται στη διακριτική εξουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περαιτέρω, δυνάμει του άρθρου 72 του βασικού νόμου, το ύψος των βασικών παροχών και το ποσό των εφάπαξ βοηθημάτων αναπροσαρμόζονται από την ημερομηνία που αναπροσαρμόζεται το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών κατά το ποσοστό αύξησης του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Επίσης, το ύψος των συμπληρωματικών συντάξεων αναπροσαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία που αναπροσαρμόζεται το ύψος των βασικών παροχών κατά το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε χρόνου σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με τον Αναλογιστή του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προχώρησαν σε έρευνα, βάσει των πιο πάνω νομοθετικών ρυθμίσεων, από την οποία διαπιστώθηκε ότι οι ασφαλιστέες αποδοχές του 2004 έχουν αυξηθεί κατά 3,14% σε σύγκριση με τις ασφαλιστέες αποδοχές του 2003.

Τα πορίσματα της έρευνας εξετάστηκαν, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, από το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τη συνεδρία του στις 18 Νοεμβρίου 2005, το οποίο υιοθέτησε ομόφωνα τις εισηγήσεις για αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και παροχών.

Έτσι, σύμφωνα με τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας όπως επίσης και με βάση τις πιο πάνω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας την εξουσία που του παρέχει ο νόμος, έκρινε ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμοί για να αυξηθούν, από την 1η Ιανουαρίου 2006, ως ακολούθως:

1. Το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από £77,47 σε £79,90 την εβδομάδα και από £4.028 σε £4.155 το χρόνο, αντίστοιχα.

2. Το ύψος του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών από £465 την εβδομάδα και £2.015 το μήνα σε £479 και £2.076, αντίστοιχα.

3. Το ύψος της κυβερνητικής εισφοράς για εθνοφρουρούς από £0,98 σε £1,01 την εβδομάδα.

Ως επακόλουθο της αύξησης του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, πρόσθεσε ο ίδιος, θα αυξηθούν ταυτόχρονα από την 1η Ιανουαρίου 2006 κατά το ίδιο ποσοστό αύξησης (3,14%) και οι βασικές συντάξεις και τα εφάπαξ βοηθήματα (άρθρο 72). Κατά την ίδια ημερομηνία οι συμπληρωματικές συντάξεις θα αυξηθούν κατά το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2005 σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2004, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσίας. Περαιτέρω, επειδή σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμων, το μηνιαίο ύψος της κοινωνικής σύνταξης είναι ίσο με το 81% του ανώτατου ποσού της βασικής παροχής της σύνταξης γήρατος, το ποσό της κοινωνικής σύνταξης πρέπει να αυξηθεί από 1η Ιανουαρίου 2006 κατά το ίδιο ποσοστό που θα αυξηθούν οι βασικές συντάξεις των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ως εκ τούτου, το ποσό της κοινωνικής σύνταξης θα ανέλθει από £150,61 σε £155,33 το μήνα.

Η πρόσθετη ετήσια δαπάνη για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τα δεδομένα του 2005 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε £9,6 εκατομ. περίπου. Επίσης, υπολογίζεται ότι η αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, της εισφοράς για εθνοφρουρούς, των ασφαλιστέων εισοδημάτων των αυτοτελώς εργαζομένων, του ποσού της κοινωνικής σύνταξης και του ποσού της κατώτατης σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεπάγεται πρόσθετη ετήσια δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους £3 εκατομ. περίπου.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, όπως και η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, τοποθετούμενοι στο όλο θέμα, ανέφεραν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών που αφορούν στην αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και παροχών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του μέρους των υπό συζήτηση κανονισμών που αφορούν στην αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και των παροχών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ταυτόχρονα, η επιτροπή, σε συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο, εισηγείται στη Βουλή την αντικατάσταση του πίνακα των παρόντων κανονισμών με νέο πίνακα, έτσι ώστε η αύξηση των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών να περιληφθεί στις υφιστάμενες κατηγορίες εισοδημάτων.

Η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών αυτών με βάση τα πιο πάνω, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι επιφυλάσσεται να εξετάσει σε βάθος σύντομα το υπόλοιπο μέρος των κανονισμών που αφορά στην αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών των αυτοτελώς εργαζομένων και στην αύξηση των τεκμαρτών τους εισοδημάτων.

 

19 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων