Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Θέση Λειτουργού Ευημερίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Ανδρέας Παπαπολυβίου Χρίστος Κληρίδης
Καίτη Κληρίδου Ανδρούλα Βασιλείου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Νοεμβρίου και 19 Δεκεμβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας), του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), της ΠΑΣΥΔΥ και του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι η αναθεώρηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Ευημερίας στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η αναθεώρηση του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας επιβάλλεται, έτσι ώστε τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται σ’ αυτό να συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 10Α του υπό αναφορά νόμου, κανένα πρόσωπο δεν προσλαμβάνεται σε οποιαδήποτε θέση Λειτουργού Ευημερίας στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών. Ως εκ τούτου, στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας δεν έχουν περιληφθεί στα απαιτούμενα προσόντα της θέσης η κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου, αφού με την κατοχή των εν λόγω ακαδημαϊκών προσόντων δεν καθίσταται δυνατή η εγγραφή στο πιο πάνω μητρώο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Στο στάδιο της μελέτης του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας η επιτροπή ζήτησε και πήρε γραπτώς διευκρινίσεις κατά πόσο η έγκριση του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας θα αποκλείσει τη δυνατότητα διορισμού στη συγκεκριμένη θέση από υπαλλήλους που υπηρετούν σε έκτακτη βάση, λόγω του περιορισμού των απαιτούμενων προσόντων που συνεπάγεται η αναθεώρηση του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, η επιτροπή ζήτησε και ενημερώθηκε γραπτώς αναφορικά με τα προσόντα που απαιτούνται για όλες τις θέσεις πρώτου διορισμού και τις θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, που είναι ανώτερες της θέσης του Λειτουργού Ευημερίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς των υπό συζήτηση κανονισμών και γι αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

20 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων