Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Μαρία Κυριακού Άριστος Χρυσοστόμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2005. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τη βασική αρχή του κοινοτικού κεκτημένου που απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας και η υιοθέτηση δεσμευτικού κοινοτικού κεκτημένου. Η αρχή αυτή προβλέπεται στο άρθρο 12 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και έπρεπε να τυγχάνει εφαρμογής από την 1η Μαΐου 2004, ημερομηνία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς, παρέχεται το δικαίωμα σε μη Κυπρίους υπηκόους, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μόνιμοι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών στην Κύπρο, να αντιμετωπίζονται με ισότητα, σε σχέση με τους Κυπρίους δικαιούχους, σε ό,τι αφορά την κεφαλαιουχική συνεισφορά οικιακών και άλλων αιτητών σε αγροτικές περιοχές.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

20 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων