Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Σχέδιο Υπηρεσίας - Θέση Γενικού Διευθυντή) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Ανδρέας Παπαπολυβίου Χρίστος Κληρίδης
Καίτη Κληρίδου Ανδρούλα Βασιλείου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Κώστας Παπακώστας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Οκτωβρίου και στις 8 και 19 Δεκεμβρίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΥΚΟΤ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι ο εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του ΚΟΤ, η αναθεώρηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού είναι αναγκαία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατός ο διορισμός στη θέση αυτή με συμβόλαιο, όπως καθορίζεται στον οικείο νόμο.

Στο στάδιο της μελέτης του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας η επιτροπή ζήτησε και πήρε γραπτές διευκρινίσεις από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το αρμόδιο υπουργείο για ζητήματα, τα οποία ηγέρθησαν από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΥΚΟΤ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ, αναφορικά με:

1. το αν ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2003 [Νόμος αρ. 98(Ι) του 2003] επηρεάζει την προσφορά σύμβασης πενταετούς διάρκειας στη θέση Γενικού Διευθυντή, ώστε να καθίσταται αυτή αορίστου διαρκείας,

2. το αν μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο διορισμός προσώπου στη θέση Γενικού Διευθυντή δε θα υπερβαίνει το όριο ηλικίας για σκοπούς αφυπηρέτησης, που στον ΚΟΤ είναι το εξηκοστό έτος,

3. τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του κατόχου της θέσης Γενικού Διευθυντή.

Σύμφωνα με τις γραπτές διευκρινίσεις που δόθηκαν στην επιτροπή από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφορικά με τα εν λόγω ζητήματα, επεξηγούνται τα ακόλουθα:

Σε σχέση με το πρώτο ζήτημα, διευκρινίστηκε ότι ο υπό αναφορά νόμος δεν επηρεάζει την προσφορά σύμβασης πενταετούς διάρκειας στη θέση Γενικού Διευθυντή, όπως αυτή νομοθετήθηκε, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση του περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμου.

Σε σχέση με το δεύτερο ζήτημα, διατυπώθηκε ότι από νομικής πλευράς μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο διορισμός προσώπου στη θέση Γενικού Διευθυντή δε θα υπερβαίνει το όριο ηλικίας για σκοπούς αφυπηρέτησης με ανάλογη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Σε σχέση με το τρίτο ζήτημα, επισημάνθηκε ότι στους κανονισμούς που αφορούν τις συντάξεις και τα χορηγήματα των υπαλλήλων του ΚΟΤ δεν προβλέπεται οτιδήποτε σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του κατόχου της θέσης Γενικού Διευθυντή και, ως εκ τούτου, το θέμα αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί με τροποποίηση του σχετικού νόμου και των κανονισμών.

Αναφορικά με το δεύτερο πιο πάνω αναφερόμενο ζήτημα, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε γραπτή επιστολή του προς την επιτροπή, αναφέρει ότι το υπουργείο δεσμεύεται να προωθήσει την αναγκαία τροποποίηση στη σχετική νομοθεσία για τον ΚΟΤ, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των προσώπων που θα διορίζονται με συμβόλαιο στη θέση Γενικού Διευθυντή και επιπρόσθετα παρόμοια πρόνοια θα περιληφθεί στο σχετικό συμβόλαιο για το διορισμό του προσώπου που τελικά θα επιλεγεί. Σημειώνεται ότι η ίδια δέσμευση αναλήφθηκε και από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ.

Τέλος, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, διατύπωσε την άποψη ότι δε χρειάζεται κατηγοριοποίηση της θέσης του Γενικού Διευθυντή, δηλαδή κατάταξή της σε θέση πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, γιατί στη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του ΚΟΤ δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη αντίστοιχη με το άρθρο 28 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου που να επιβάλλει κάτι τέτοιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από το αρμόδιο υπουργείο και τον ΚΟΤ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

20 Δεκεμβρίου 2005

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων