Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Ανδρέας Παπαπολυβίου Χρίστος Κληρίδης
Καίτη Κληρίδου Ανδρούλα Βασιλείου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2005.

Σκοπός των υπ’ αριθμόν 1 κανονισμών είναι η έγκριση σχεδίου υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Φυλακών (κλ. Α13), οι οποίες είναι θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής. Οι εν λόγω θέσεις δημιουργήθηκαν με συμπληρωματικό προϋπολογισμό το 2003 προς επίλυση του προβλήματος που υπήρχε στην αναπλήρωση της θέσης Διευθυντή Φυλακών από άτομο που να κατέχει τα προσόντα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σκοπός των υπ’ αριθμόν 2 κανονισμών είναι η έγκριση σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή και Εφόρου Αρχαιοτήτων στο Τμήμα Αρχαιοτήτων. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, οι προτεινόμενοι κανονισμοί αντικαθιστούν το προηγούμενο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή Αρχαιοτήτων και ενοποιούν τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων Εφόρου Αρχαίων Μνημείων και Εφόρου Αρχαιολογικών Μουσείων και Επισκοπήσεως στο υπό έγκριση σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Εφόρου Αρχαιοτήτων.

Σκοπός των υπ’ αριθμόν 3 κανονισμών είναι η δημιουργία σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού (συνδυασμένες κλίμακες Α9, Α11, Α12), στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε αντικατάσταση των προηγούμενων σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1ης Τάξης και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 2ης Τάξης.

Σκοπός των υπ’ αριθμόν 4 κανονισμών είναι η αναθεώρηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Κυβερνήτη Σκάφους 1ης Τάξης στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, η οποία είναι θέση προαγωγής (συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α9), έτσι ώστε τη θέση αυτή να μπορούν να διεκδικούν και άτομα με δεκαπενταετή πείρα σε προηγούμενη θέση Βοηθού Κυβερνήτη/Μηχανικού Σκάφους, πρόνοια που στο προηγούμενο σχέδιο υπηρεσίας είχε παραλειφθεί εκ παραδρομής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

20 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων