Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γεώργιος Τάσου Αθηνά Κυριακίδου
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή έπειτα από απόφαση της επιτροπής στις 8 Δεκεμβρίου 2005, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2005.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ), ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2006 η αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του βασικού νόμου, σύμφωνα με τον οποίο για την επιλογή υποτρόφων απαιτείται η διεξαγωγή γραπτής εξέτασης και προσωπικής συνέντευξης, και να παραταθεί ταυτόχρονα μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία η ισχύς των σχετικών κανονισμών, οι οποίοι είχαν εκδοθεί το 1999 και οι οποίοι ρυθμίζουν τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή ενέκρινε τον περασμένο Ιούνιο παράταση της ισχύος του νόμου και των σχετικών κανονισμών, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2005, τονίζοντας τότε ότι η παράταση που θα δινόταν θα ήταν η τελευταία και ότι θα αναμενόταν το συντομότερο η κατάθεση του νέου νομοθετικού πλαισίου για το ΙΚΥΚ, ώστε το θέμα να τύχει μελέτης σε βάθος.

Παρ’ όλο όμως που στην πορεία κατατέθηκαν στη Βουλή το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί που αφορούν το πιο πάνω νέο νομοθετικό πλαίσιο και αυτά άρχισαν να εξετάζονται από την επιτροπή, τελικά δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης τους από την επιτροπή για δύο κυρίως λόγους:

Πρώτον, πρόκειται για σοβαρά νομοθετήματα, τα οποία χρήζουν μελέτης σε βάθος, και δεν υπήρχε επαρκής χρόνος γι’ αυτό το σκοπό και, δεύτερον, και πιο ουσιαστικό, θα πρέπει να προηγηθεί της εξέτασής τους η εξέταση των νομοθετημάτων που αφορούν την αλλαγή/αναθεώρηση του συστήματος διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία περιέχουν πρόνοιες οι οποίες πρέπει να συνάδουν και να βρίσκονται σε άμεση σχέση με αυτές των νομοθετημάτων για το ΙΚΥΚ. Δυστυχώς όμως τα νομοθετήματα αυτά που αφορούν τις εισαγωγικές εξετάσεις δεν κατατέθηκαν ακόμη στη Βουλή, γι’ αυτό και η επιτροπή απέστειλε σχετική επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2005, ζητώντας του όπως επισπεύσει την κατάθεση των εν λόγω νομοθετημάτων, πράγμα το οποίο δεν έγινε μέχρι τη στιγμή αυτή.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

 

20 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων