Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Νίκος Τορναρίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Οκτωβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αυτεπάγγελτη εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, από τους οικείους επάρχους προσώπων που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και για οποιοδήποτε λόγο παραλείπουν να εγγραφούν στον εκλογικό κατάλογο.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της κ. Ανδρέας Παπαπολυβίου δήλωσε πως, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν υποχρεούνται να εγγραφούν στον εκλογικό κατάλογο σ’ ένα μήνα από την ημέρα που αποκτούν το δικαίωμα αυτό. Με τη δημιουργία του Αρχείου Πληθυσμού, όπως υποστήριξε ο ίδιος, είναι εφικτή η αυτόματη εγγραφή προσώπων στον εκλογικό κατάλογο από το Υπουργείο Εσωτερικών, γι’ αυτό και κατέθεσε τον προτεινόμενο νόμο στη Βουλή, που στοχεύει στη διασφάλιση της νομικά κατοχυρωμένης υποχρεωτικής ψηφοφορίας, καθώς και στη διευκόλυνση των πολιτών που για διάφορους λόγους αδυνατούν να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως το υπουργείο του διαφωνεί με τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, γιατί, ενώ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία την υποχρέωση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχει ο ίδιος ο πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον προτεινόμενο νόμο μετατίθεται η υποχρέωση αυτή στο κράτος. Ωστόσο, παρ’ όλο που, σύμφωνα με τον ίδιο, με τη δημιουργία του Αρχείου Πληθυσμού η πιο πάνω αναφερόμενη εγγραφή πολιτών θα διευκολυνθεί, επισήμανε διάφορα πρακτικά προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν, αν ψηφιστεί η υπό αναφορά πρόταση νόμου, όπως είναι, ανάμεσα σ’ άλλα, η αδυναμία του Υπουργείου Εσωτερικών να γνωρίζει αν το πρόσωπο που θα εγγραφεί έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κυπριακή Δημοκρατία έξι μήνες πριν από την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε τον κίνδυνο να εγγράφονται στον εκλογικό κατάλογο πρόσωπα που δε βρίσκονται στη ζωή, δεδομένου ότι το Αρχείο Πληθυσμού δεν είναι πλήρως ενημερωμένο όσον αφορά τους αποθανόντες. Επίσης, ανέφερε πως η σχετική πρόνοια του προτεινόμενου νόμου με βάση την οποία ο οικείος έπαρχος θα καλεί τα εν λόγω πρόσωπα, με επιστολή του, να προσκομίζουν τα καθοριζόμενα από τη σχετική νομοθεσία στοιχεία, δε θα έχει πρακτική εφαρμογή για εκείνα τα πρόσωπα των οποίων η διεύθυνση που εμφαίνεται στο Αρχείο Πληθυσμού έχει αλλάξει.

Τέλος, υποστήριξε πως, σε περίπτωση που η πρόταση νόμου υιοθετηθεί από τη Βουλή, θα πρέπει οι πρόνοιές της να ενσωματωθούν σε νομοσχέδιο που θα προωθήσει η κυβέρνηση, επικαλούμενος θέματα αντισυνταγματικότητας που ενδεχομένως να δημιουργήσουν οι πρόνοιές της, όπως είναι η οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού που θα επέλθει λόγω των διάφορων διοικητικών διευθετήσεων που απαιτείται να γίνουν για υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, καθώς και το ενδεχόμενο να απαιτηθεί παράλληλα και τροποποίηση του άρθρου 63 του συντάγματος, που προβλέπει ότι κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας δικαιούται να εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο, αλλά δεν υποχρεούται να το πράξει.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διαφώνησε με την άποψη του εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών ότι οι πρόνοιες της πρότασης νόμου ενδεχομένως να προσκρούουν σε ορισμένες διατάξεις του συντάγματος, γιατί, όπως υποστήριξε, δε θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αφού η αναφερόμενη στην πρόταση νόμου ενέργεια του επάρχου θα γίνεται με διοικητικές διαδικασίες. Επιπρόσθετα, υποστήριξε πως οι υπό αναφορά πρόνοιες της πρότασης νόμου εκ πρώτης όψεως δεν προσκρούουν στο άρθρο 63 του συντάγματος, δεδομένου ότι το δικαίωμα εγγραφής των πιο πάνω προσώπων προβλέπεται και στο άρθρο 97 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, στο στάδιο της μελέτης της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τον αριθμό των προσώπων που δεν έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, αφού έλαβαν σοβαρά υπόψη τα πρακτικά προβλήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν με την ψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, όπως αυτά διατυπώθηκαν από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, τάχθηκαν υπέρ της απόρριψής της.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την απόρριψη της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

 

16 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων