Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2005» και για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και την πιο πάνω πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε οι υπηρεσίες θαλάσσιας εγχώριας μεταφοράς επιβατών και των συνοδευμένων αποσκευών τους να υπαχθούν στο μειωμένο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) προς 8%.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι επίσης η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε οι υπηρεσίες μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα να υπαχθούν σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ προς 8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής σε σχέση με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η παροχή υπηρεσίας μεταφοράς προσώπων με αστικά και αγροτικά λεωφορεία επιβαρύνεται με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5%. Περαιτέρω, η μεταφορά επιβατών και των συνοδευμένων αποσκευών τους στο εσωτερικό της Δημοκρατίας με αστικά, υπεραστικά και αγροτικά ταξί και με τουριστικά εκδρομικά και υπεραστικά λεωφορεία επιβαρύνεται με το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 8%. Με σκοπό την ίση μεταχείριση όλων των μορφών μεταφοράς προσώπων στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, αλλά και ως μέτρο στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας και ειδικότερα του τομέα της θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, κρίθηκε σκόπιμο να υπαχθούν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ προς 8% όλες οι υπηρεσίες θαλάσσιας εγχώριας μεταφοράς επιβατών και των συνοδευμένων αποσκευών τους.

Αναφορικά με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, η οποία αποσκοπεί στην υπαγωγή της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ προς 8%, πρέπει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη ρύθμιση κατέστη αναγκαία για διόρθωση τεχνικού προβλήματος που είχε δημιουργηθεί κατά την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας, με την οποία το καταβλητέο υπέρ του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού τέλος προς 3% ενσωματώθηκε στο ΦΠΑ.

Ύστερα από τροπολογία, την οποία υπέβαλε στο σώμα ο βουλευτής κ. Γιώργος Περδίκης, με την οποία ζητούσε την εξαίρεση των πιο πάνω υπηρεσιών από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ και η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από το σώμα, διαπιστώθηκε ότι με την ενσωμάτωσή της στον ψηφισθέντα νόμο δεν ήταν δυνατό να υλοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο αυτή υποβλήθηκε, γιατί με βάση την κοινοτική νομοθεσία μόνο δύο μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ δύναται να ισχύουν και συνεπώς οι πιο πάνω υπηρεσίες δεν ήταν δυνατό να υπαχθούν σε μηδενικό συντελεστή.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο ψηφισθείς νόμος, όπως τελικά δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με την τροπολογία του πιο πάνω βουλευτή, που έχει ενσωματωθεί σε αυτόν, είχε ως αποτέλεσμα οι υπηρεσίες αυτές να υπαχθούν στον κανονικό συντελεστή προς 15%. Συνεπώς, κατέστη αναγκαία η κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου για διόρθωση του σχετικού λάθους και υπαγωγή των σχετικών υπηρεσιών στο μειωμένο συντελεστή του 8%, όπως ήταν και η αρχική κυβερνητική πρόθεση.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τόσο με το κυβερνητικό νομοσχέδιο όσο και με την υπό αναφορά πρόταση νόμου προτείνεται να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί τόσο για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο όσο και για την υπό αναφορά πρόταση νόμου κατά τη συζήτηση των θεμάτων αυτών στην ολομέλεια του σώματος. Σημειώνεται ότι τα δύο κείμενα έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο κείμενο σχεδίου νόμου με τίτλο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2005», το οποίο και υποβάλλεται στο σώμα για σκοπούς τελικής συζήτησης και ψήφισής του σε νόμο.

 

 

20 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων