Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς επίσης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ποσού ύψους £3.400.600 και η χρήση του για διάφορους σκοπούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο υπό αναφορά συμπληρωματικός προϋπολογισμός αποτελεί ουσιαστικά αναθεωρημένο προϋπολογισμό για μέρος των προβλεπόμενων σκοπών του ετήσιου προϋπολογισμού του οργανισμού για το έτος 2005, ο οποίος είχε υποβληθεί για έγκριση στα αρμόδια υπουργεία από τις 7 Μαΐου 2005.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για σκοπούς κάλυψης του ποσού που ζητείται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, έχουν γίνει οι ανάλογες προβλέψεις όσον αφορά τα έσοδα. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από πλεονάσματα, πιστώσεις που εγκρίθηκαν για συγκεκριμένους σκοπούς και δε θα χρησιμοποιηθούν, και από δάνειο ύψους £6.000.000, το προϊόν του οποίου είχε περιληφθεί στον προϋπολογισμό του οργανισμού για το 2004, το εν λόγω όμως ποσό εκταμιεύθηκε κατά τη διάρκεια του 2005, αφού ο σχετικός κυρωτικός νόμος ψηφίστηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2004. Οι δαπάνες για τις οποίες ζητούνται οι συμπληρωματικές πιστώσεις αφορούν διαχειριστικά έξοδα ύψους £746.600, χορηγίες ύψους £1.287.000, δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων ύψους £210.000 και αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων ύψους £1.157.000.

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής δεν υπάρχει ένσταση από μέρους των αρμόδιων υπουργείων στην έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους £3.400.600, τα οποία μπορεί να καλυφθούν από εξοικονομήσεις ύψους £2.243.600 και από εκταμίευση σχετικού δανείου ύψους £1.157.000.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

20 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων