Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Ανδρέας Παπαπολυβίου Χρίστος Κληρίδης
Καίτη Κληρίδου Ανδρούλα Βασιλείου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 19 Δεκεμβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αύξηση του αριθμού των αιρετών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων από τρία σε πέντε μέλη και η αύξηση του ύψους του τέλους που καταβάλλεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων για την υποβολή παραπόνου εναντίον δικηγόρου από £25 σε £50. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο εξασφάλισης αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων κατά την άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας εναντίον κάθε δικηγόρου.

Ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η αύξηση του αριθμού των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων θα επιτρέψει στο τελευταίο να δημιουργήσει κλιμάκια και έτσι να εκδικάζει πειθαρχικά παραπτώματα εναντίον δικηγόρων πιο αποτελεσματικά και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το τελευταίο συντάχθηκε από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού λήφθηκε υπόψη η ομόφωνη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων, του οποίου πρόεδρος είναι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ex officio μέλος ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται σκόπιμο να τεθεί προς ψήφιση χωρίς καθυστέρηση, εντός του 2005, προκειμένου κατά τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη των τοπικών συλλόγων και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2006, αντίστοιχα, να καταστεί δυνατή η εκλογή αυξημένου αριθμού μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων, ούτως ώστε να λειτουργήσουν κλιμάκια, όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή έκρινε ότι η προτεινόμενη με αυτό αύξηση του ύψους του τέλους για την υποβολή παραπόνου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων είναι υπερβολική, γι’ αυτό και αποφάσισε τη μείωση του προτεινόμενου ύψους του τέλους, ώστε αυτό να καθοριστεί στις £40.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο με βάση τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

22 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων