Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Κώστας Παπακώστας Σοφοκλής Φυττής
Κίκης Γιάγκου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Παπαπολυβίου Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2005. Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων νομοθετημάτων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 8 του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε η κένωση οποιασδήποτε θέσης στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα, για οποιοδήποτε λόγο, να μην επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία του συμβουλίου, νοουμένου ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών του δε θα είναι μικρότερος του αναγκαίου αριθμού απαρτίας για συνεδριάσεις.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, η τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου καθίσταται αναγκαία, διότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999, για να είναι νόμιμο ένα συλλογικό όργανο, πρέπει αυτό να είναι συγκροτημένο από όλα τα πρόσωπα που καθορίζει ο νόμος και, επομένως, η ύπαρξη κενής θέσης λόγω θανάτου ή παραίτησης ενός μέλους δεν επιτρέπει τη νόμιμη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά. Ο βασικός νόμος και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτού προνοεί ότι το διοικητικό συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών απαρτίζεται από έναν πρόεδρο και δώδεκα μέλη, που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. Επτά από τα μέλη αυτά είναι ανώτεροι λειτουργοί, εκπρόσωποι υπουργείων και ανεξάρτητων υπηρεσιών και πέντε είναι εκπρόσωποι προσφυγικών οργανώσεων και συνδέσμων.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16 του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για τους όρους πρόσληψης και υπηρεσίας των υπαλλήλων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για σκοπούς υλοποίησης των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την προσθήκη σ’ αυτούς πρόνοιας που να καθιστά υποχρεωτική την από μέρους των υπαλλήλων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών αναφορά στην αρμόδια αρχή της γνώσης ή της υποψίας τους ότι άλλος υπάλληλος ενέχεται σε πράξεις διαφθοράς ή δωροδοκίας, αντίστοιχη με την υποχρέωση που περιλήφθηκε στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους για τους δημόσιους υπαλλήλους και για άλλους υπαλλήλους ημικρατικών οργανισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών αυτών, όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

16 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων