Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «O περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Θάσος Μιχαηλίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Νοεμβρίου και στις 8 και 15 Δεκεμβρίου 2005. Στο στάδιο της εξέτασής του κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης, έτσι ώστε ο δικαιούχος κοινωνικής σύνταξης να διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει τη σύνταξη αυτή, σε περίπτωση που απουσιάζει από την Κύπρο για χρονικό διάστημα μετά το δεύτερο ημερολογιακό μήνα οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος, εάν η απουσία του οφείλεται σε λόγους υγείας και προσκομίσει σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το υφιστάμενο άρθρο 9(γ) του περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμου προνοεί ότι, αν ο δικαιούχος κοινωνικής σύνταξης απουσιάζει από την Κύπρο για διάστημα πέραν των δύο μηνών, εκπίπτει του δικαιώματός του να λαμβάνει κοινωνική σύνταξη για κάθε επόμενο ημερολογιακό μήνα.

Περαιτέρω, όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, η εισήγηση για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας πηγάζει από έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως σύμφωνα με την οποία παραπονούμενη η οποία ήταν δικαιούχος κοινωνικής σύνταξης έχασε το δικαίωμά της να λαμβάνει κοινωνική σύνταξη, λόγω απουσίας της στο εξωτερικό για περίοδο πέραν των δύο ημερολογιακών μηνών. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή (Α/Π 285/2003), η έλλειψη πρόνοιας στην υφιστάμενη νομοθεσία για διατήρηση του δικαιώματος λήψης κοινωνικής σύνταξης, όταν η απουσία εκτός Κύπρου πέραν των δύο μηνών οφείλεται σε λόγους υγείας, ορθά δεν επέτρεψε στο κράτος να καταβάλει τη σύνταξη και για το σκοπό αυτό γινόταν εισήγηση για τροποποίηση της νομοθεσίας αυτής.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τόνισε ο εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως όσο και την ύπαρξη παρόμοιων περιπτώσεων άλλων δικαιούχων κοινωνικής σύνταξης, συμφωνεί με την ανάγκη για συνέχιση της παραχώρησης κοινωνικής σύνταξης σε δικαιούχο, εφόσον η απουσία του δικαιούχου από την Κύπρο για περίοδο πέραν των δύο μηνών οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους υγείας.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νίκος Πιττοκοπίτης εισηγήθηκε επιπρόσθετα με την πρόνοια που αναφέρεται σε λόγους υγείας, που προτείνεται από την κυβέρνηση, να περιληφθούν και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος απουσιάζει για λόγους οικογενειακούς ή κοινωνικούς. Αιτιολογώντας την πιο πάνω εισήγησή του, ανέφερε ότι στην Κύπρο, λόγω και της τουρκικής εισβολής, πολλοί εκτοπισθέντες διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατό δικαιούχοι κοινωνικής σύνταξης να επισκέπτονται παιδιά, αδέλφια ή γενικότερα συγγενείς τους στο εξωτερικό για περίοδο μεγαλύτερη των δύο μηνών.

Με βάση την πιο πάνω εισήγηση και με δεδομένο ότι οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών συμφώνησαν με την εισήγηση αυτή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαφοροποίησε το νομοσχέδιο εισάγοντας σ’ αυτό πρόνοια για διατήρηση του δικαιώματος να λαμβάνει ο δικαιούχος κοινωνική σύνταξη, όταν απουσιάζει στο εξωτερικό για περίοδο όχι μεγαλύτερη των έξι μηνών. Περαιτέρω, ο δικαιούχος θα διατηρεί το δικαίωμα σε κοινωνική σύνταξη και μετά τον έκτο ημερολογιακό μήνα, εάν αποδεδειγμένα η απουσία του στο εξωτερικό οφείλεται σε λόγους υγείας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

19 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων