Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το 2006 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και στις 19 Δεκεμβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2006, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει δαπάνες ύψους £13.799.000 και έσοδα συνολικού ύψους £12.270.000. Οι δαπάνες κατανέμονται σε τρέχουσες δαπάνες ύψους £4.071.970, αναπτυξιακές δαπάνες ύψους £9.627.030 και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους £100.000. Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τις εισπράξεις του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, από επενδύσεις και τόκους, καθώς και από ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπολογιζόμενο έλλειμμα, ύψους £1.529.000, θα καλυφθεί από τα ταμειακά πλεονάσματα προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ειδικότερα, προβλέπονται αυξημένες δαπάνες, συνολικού ύψους £9.200.000, ώστε η Αρχή να είναι σε θέση να συνεχίσει τη λειτουργία της, αλλά και τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων σχεδίων της. Η πιο πάνω πρόνοια, που αποτελεί ποσοστό 66,67% του συνόλου του σκέλους των δαπανών της Αρχής, προορίζεται να καλύψει τις των ακόλουθων δραστηριοτήτων/σχεδίων:

1. Δραστηριότητες κατάρτισης

Η πρόνοια αυτή προορίζεται να καλύψει τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης, καθώς και τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης, συνολικού ύψους £6.400.000, ως ακολούθως:

α. Ποσό ύψους £1.000.000 για την αρχική κατάρτιση που παρέχει εξ υπαρχής γνώσεις και δεξιότητες που καθιστούν το άτομο ικανό να εργοδοτηθεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα.

β. Ποσό ύψους £5.400.000 για τη συνεχιζόμενη κατάρτιση που παρέχει πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που καθιστούν το άτομο πιο ικανό να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις του επαγγέλματός του.

Τα προγράμματα κατατάσσονται περαιτέρω σε μονοεπιχειρησιακά και πολυεπιχειρησιακά, ως ακολούθως:

α. Τα μονοεπιχειρησιακά προγράμματα είναι προγράμματα που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Την ευθύνη για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών έχει κατά κανόνα η επιχείρηση και μπορεί να εφαρμοστούν εντός ή εκτός της επιχείρησης με εκπαιδευτή από την επιχείρηση ή από αλλού.

β. Τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα είναι προγράμματα που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης περισσότερων της μίας επιχειρήσεων. Την ευθύνη για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών έχει κατά κανόνα το ίδρυμα ή ο οργανισμός κατάρτισης και οι εκπαιδευτές δυνατόν να προέρχονται από το ίδιο το ίδρυμα ή τον οργανισμό ή από αλλού.

2. Ειδικές αναπτυξιακές δραστηριότητες

α. Πρότυπα επαγγελματικών προσόντων (£400.000) που καλύπτουν κυρίως δαπάνες βάσει αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου για σχεδιασμό και δημιουργία συστήματος επαγγελματικών προσόντων στην Κύπρο.

β. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (£400.000) για οικονομική ενίσχυση με βάση συγκεκριμένο σχέδιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για μερική κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών ειδικών συμβούλων, με στόχο τη μελέτη και εφαρμογή εισηγήσεων για αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης και την πληρέστερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

γ. Ενίσχυση της υποδομής κατάρτισης (£250.000) με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε ιδρύματα/οργανισμούς και επιχειρήσεις, στα πλαίσια ειδικού σχεδίου για δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε τομείς προτεραιότητας.

δ. Σύστημα Μαθητείας (£50.000) για κάλυψη δαπανών σε σχέση με τη βελτίωση της λειτουργίας του Συστήματος Μαθητείας στις τεχνικές σχολές.

ε. Πιστοποίηση ιδρυμάτων κατάρτισης και εκπαιδευτών (£100.000) για κάλυψη δαπανών σε σχέση με το σχεδιασμό και την έναρξη εφαρμογής συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης ιδρυμάτων κατάρτισης και εκπαιδευτών.

3. Σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (£1.600.000)

Τα σχέδια αυτά εντάσσονται στο Στόχο 3 των Διαρθρωτικών Ταμείων/Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκεντρώνει όλα τα μέτρα για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, και αφορούν τα ακόλουθα:

α. Σχέδιο προώθησης της κατάρτισης και απασχολησιμότητας νέων αποφοίτων σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (£265.000). Το σχέδιο αποσκοπεί στην αποτελεσματική κάλυψη αναγκών αρχικής κατάρτισης με απώτερο στόχο την ομαλή και αποτελεσματική ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

β. Σχέδιο προώθησης της κατάρτισης και απασχολησιμότητας των ανέργων (£425.000). Το σχέδιο αποσκοπεί στην αποτελεσματική κάλυψη αναγκών κατάρτισης επιλεγμένων ομάδων ατόμων ανέργων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους μέσω της απόκτησης εξειδικευμένων συμπληρωματικών γνώσεων.

γ. Σχέδιο προώθησης της κατάρτισης και απασχολησιμότητας αδρανούς γυναικείου δυναμικού (£425.000). Το σχέδιο αποσκοπεί στην αποτελεσματική κάλυψη αναγκών κατάρτισης επιλεγμένων ομάδων αδρανούς γυναικείου δυναμικού με στόχο την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και την ενθάρρυνσή τους για ένταξη στην αγορά εργασίας.

δ. Σχέδιο παροχής συμβουλών, καθοδήγησης και κατάρτισης εργαζομένων σε μικροεπιχειρήσεις με απασχόληση ενός έως τεσσάρων ατόμων (£485.000). Το σχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητας των μικροεπιχειρήσεων με απασχόληση ενός έως τεσσάρων ατόμων και την επαύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της κατάρτισης και πληρέστερης αξιοποίησης του ιδιοκτήτη/διευθυντή και του προσωπικού, καθώς και της επίλυσης συναφών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

20 Δεκεμβρίου 2005

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων