Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Aντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 19 Δεκεμβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2006 προβλέπει δαπάνες συνολικού ύψους £2.687.990 και έσοδα ύψους £8.868.215, τα οποία προέρχονται κυρίως από τόκους.

Οι συνολικές δαπάνες του οργανισμού, όπως αυτές έχουν προϋπολογισθεί, παρουσιάζονται μειωμένες κατά £138.040 σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του 2005 και αφορούν αποδοχές προσωπικού (£1.840.100), δαπάνες διαχείρισης (£607.890), αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (£190.000) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (£50.000). Η μείωση που παρατηρείται οφείλεται κυρίως στη μείωση της δαπάνης που αφορά την αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού και εξοπλισμού γραφείου από £440.000 το 2005 σε £190.000 το 2006. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για έπιπλα και εξοπλισμό ενοικιαζόμενων κτιρίων. Σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνεται και ποσό £70.000 για αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων του οργανισμού.

Περαιτέρω, αυξάνεται και το κονδύλι που αφορά τα ενοίκια κατά £10.000, από £110.000 το 2005 σε £120.000 το 2006. Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η αύξηση στα ενοίκια οφείλεται στο αυξημένο ενοίκιο που καταβάλλει ο οργανισμός λόγω της μεταστέγασης του υποκαταστήματός του στη Λεμεσό σε μεγαλύτερο υποστατικό, συνεπεία της αύξησης του προσωπικού του. Τα υπόλοιπα έξοδα, λειτουργίας γραφείου, παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα περσινά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση στο κόστος των ενοικίων, τέθηκε από μέλη της επιτροπής το θέμα της μεταστέγασης του οργανισμού σε ιδιόκτητα κτίρια. Συναφώς, εκπρόσωποι του οργανισμού εξέφρασαν την άποψη ότι, ενόσω τα ενοίκια διατηρούνται στα σημερινά χαμηλά επίπεδα και οι ανάγκες του οργανισμού από απόψεως χώρου ικανοποιούνται, δεν τίθεται επιτακτική ανάγκη για μεταστέγαση σε ιδιόκτητο χώρο.

Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό του οργανισμού για το 2006 δεν προβλέπεται η δημιουργία οποιωνδήποτε νέων θέσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους διατάξεις του υπό αναφορά προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

20 Δεκεμβρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων