Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Κουλίας

Ιωνάς Νικολάου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Μαρία Κυριακού

Γιάννος Λαμάρης

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) για το 2006 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου και 19 Δεκεμβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός του ΟΑΠ για το 2006, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους £5.788.000 και έσοδα του ιδίου ύψους £5.700.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία, και προσόδους από τόκους ύψους £85.000.

Όπως είναι γνωστό, ο ΟΑΠ αποτελεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί ως αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με δική του νομοθεσία, γεγονός που του παρέχει σημαντική ευελιξία, ώστε να εργάζεται γρήγορα και αποτελεσματικά και να ανταποκρίνεται στις αυστηρές προδιαγραφές και στα χρονικά πλαίσια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των πληρωμών. Ο ΟΑΠ δεν υπάγεται σε κανένα υπουργείο ή κυβερνητικό τμήμα και έχει ως αποστολή τη διαχείριση όλων των κονδυλίων τα οποία διατίθενται στον τομέα της γεωργίας, μέσα στα πλαίσια της εναρμόνισης με την Κοινή Αγροτική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, στην αρμοδιότητα του ΟΑΠ ανήκει η διαχείριση όλων των άλλων ενισχύσεων που θα καταβάλλονται από εθνικούς πόρους για στήριξη της γεωργίας και γενικά της υπαίθρου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο οργανισμός:

διατηρεί και διαχειρίζεται το ταμείο λειτουργίας, αλλά και το ταμείο πληρωμών,

ελέγχει, εγκρίνει και εκτελεί πληρωμές που αφορούν δραστηριότητες που δύναται
να χρηματοδοτηθούν από το ταμείο πληρωμών,

τηρεί λογαριασμούς σε σχέση με οποιεσδήποτε πληρωμές στους δικαιούχους,

διαθέτει οργανωτική διάρθρωση, υπηρεσίες και προσωπικό, σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία,

αναθέτει μέρος ή όλες τις αρμοδιότητες έγκρισης πληρωμών που αφορούν το ταμείο πληρωμών, από το οποίο καταβάλλονται άμεσες πληρωμές στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συμπληρωματικές ή κρατικές ενισχύσεις στους δικαιούχους, που βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπολογίζεται ότι κατά το 2006 ο ΟΑΠ θα καταβάλει πληρωμές στους δικαιούχους από κοινοτικούς πόρους και θα εκταμιεύσει ανάλογα ποσά από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), Τμήμα Εγγυήσεων, συνολικού ύψους πέραν των £42 εκατομ. Αναλυτικά, τα ποσά αυτά αφορούν στήριξη των κοινών οργανώσεων αγοράς με περίπου £15 εκατομ. άμεσες πληρωμές στα πλαίσια του σχεδίου ενιαίας εκταρικής επιδότησης (ΣΕΕΕ) ύψους £14,5 εκατομ. και ενισχύσεις για μέτρα του σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης (ΣΑΑ) πέραν των £18,5 εκατομ. Επιπλέον, ο ΟΑΠ θα καταβάλει κατά το 2006 κρατικές ενισχύσεις και συμπληρωματικές κρατικές ενισχύσεις πέρα από τα κοινοτικά κονδύλια. Τα ποσά αυτά αφορούν κυρίως πρόσθετες άμεσες πληρωμές πέραν του ΣΕΕΕ για το 2005, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει μόνο το 30%, συγχρηματοδότηση των μέτρων του ΣΑΑ (50%) και συμπληρωματικές κρατικές ενισχύσεις, για τις οποίες γίνεται πρόνοια, ειδικά για την Κύπρο, στη Συνθήκη Προσχώρησης.

Για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ο ΟΑΠ διαθέτει αριθμό υποστηρικτικών τμημάτων. Συγκεκριμένα, ο ΟΑΠ διαθέτει:

· Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και
την υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής.

· Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγγου για τη διεξαγωγή κατασταλτικών ελέγχων στις
πληρωμές, για να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες.

· Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, η οποία διεξάγει τους δικούς της ανεξάρτητους ελέγχους μετά τη διενέργεια των πληρωμών, για τη διαπίστωση περιπτώσεων απάτης ή καταδολίευσης των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

· Τεχνική Υπηρεσία, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων και την επιβεβαίωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε μία αίτηση με βάση τα οποία γίνεται ο υπολογισμός της ενίσχυσης.

· Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο ασχολείται με την οργάνωση και εσωτερική υποστήριξη του οργανισμού, καθώς και με τα θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό. Στο τμήμα αυτό υπάγεται το αρχείο και η Νομική Υπηρεσία.

· Ειδική μονάδα του ΟΑΠ με την ονομασία ”Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου” (ΟΣΔΕ), η οποία χρησιμοποιεί εξελιγμένη τεχνολογία που περιλαμβάνει ανάλυση δορυφορικών εικόνων, για σκοπούς ελέγχου των εκτάσεων, των τεμαχίων, του αριθμού των δέντρων και άλλων στοιχείων που αναφέρουν οι δικαιούχοι στις δηλώσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφόρηση από τους αρμόδιους φορείς, πέρα από τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού, λειτουργούν επαρχιακά γραφεία του οργανισμού σε όλες τις επαρχίες, περιλαμβανομένης και της Πιτσιλιάς, με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων που μπορούν να συμμετάσχουν σε κάποιο μέτρο στήριξης, την παραλαβή αιτήσεων από τους δικαιούχους, τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων και την καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικό σύστημα.

Όσον αφορά τη στελέχωση του ΟΑΠ, μέχρι στιγμής έχουν προσληφθεί συνολικά 61 άτομα, ενώ βρίσκεται υπό εξέλιξη η διαδικασία πλήρωσης ακόμη 30 κενών θέσεων, για κάποιες από τις οποίες αναμένεται η έγκριση των νέων σχεδίων υπηρεσίας. Επίσης, περίπου 170 εποχιακοί υπάλληλοι ασχολούνται με τις δραστηριότητες του ΟΣΔΕ και άλλων τομέων.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, λόγω του προβλεπόμενου όγκου εργασιών του ΟΑΠ και της ανάγκης για στελέχωση των υπηρεσιών του με μόνιμο προσωπικό, που είναι και απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οργανισμός θεωρεί αναγκαία την πρόσληψη νέου προσωπικού για την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των σκοπών του οργανισμού, αίτημα το οποίο μελετάται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Εν τω μεταξύ και με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του οργανισμού, έχει περιληφθεί σχετική πρόνοια στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό για πρόσληψη μεγάλου αριθμού έκτακτων υπαλλήλων και για μίσθωση/αγορά υπηρεσιών από πρόσωπα ή από αναγνωρισμένα γραφεία με ειδικές γνώσεις και πείρα στην εκτέλεση συγκεκριμένων εξειδικευμένων εργασιών, για κάλυψη τόσο των μόνιμων όσο και των εποχιακών αναγκών του οργανισμού.

Ο προϋπολογισμός του ΟΑΠ για το 2006, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει αυξημένες δαπάνες ύψους £5.788.000 σε σχέση με την περσινή χρονιά (£5.293.450). Η αύξηση οφείλεται βασικά στην αύξηση των δαπανών προσωπικού λόγω αύξησης του αριθμού των ανθρωποημερών που θα εργαστούν οι έκτακτοι υπάλληλοι μέσα στο 2006.

Οι λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζονται αυξημένες στο σύνολό τους κατά £329.600 σε σύγκριση με το 2005, κυρίως λόγω της αύξησης των λειτουργικών εξόδων, των εξόδων για σκοπούς συντηρήσεων και επιδιορθώσεων και των εξόδων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ερευνών. Μείωση παρουσιάζεται στα κονδύλια που αφορούν σεμινάρια και άλλα γεγονότα, καθώς και για ποσά που δαπανώνται για εκστρατείες διαφώτισης.

Σχολιάζοντας την αύξηση των λειτουργικών δαπανών, ο επίτροπος διευκρίνισε στα μέλη της επιτροπής ότι αυτή οφείλεται κυρίως στις ανάγκες που προκύπτουν για συνεχή ανανέωση και επέκταση των λειτουργιών ενός πολύ υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π.χ. GIS Ελιάς, τηλεπισκόπηση, συστήματα GPS), καθώς και των διάφορων λογισμικών συστημάτων, τα οποία κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των εργασιών του οργανισμού. Περαιτέρω, ο επίτροπος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι ο ΟΑΠ οφείλει, εφαρμόζοντας οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποκτήσει ISO στο Information Security εντός περιόδου δύο χρόνων και για το σκοπό αυτό απαιτούνται συνεχείς δαπάνες για εξασφάλιση άριστου τεχνολογικού επιπέδου.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες παρουσιάζουν σημαντική μείωση για το 2006 σε σχέση με το περσινό έτος, κυρίως διότι κατά το 2005 αγοράστηκαν υπηρεσίες κατάρτισης συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών στον ελαιοκομικό τομέα (GIS Ελιάς) ύψους £428.500 και στον προϋπολογισμό του 2006 προβλέπεται μόνο ποσό ύψους £65.000, το οποίο θα καλύψει το κόστος ολοκλήρωσης των εργασιών κατάρτισης του συστήματος.

Στο σύνολό τους οι δαπάνες για το 2006 παρουσιάζουν αύξηση ύψους £494.550 σε σχέση με το 2005. Σημειώνεται ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό δεν έχει συμπεριληφθεί καμιά πρόνοια για δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων μετά από σχετική οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών, γεγονός που δε διασφαλίζει στην πράξη καμιά ουσιαστική μείωση στο ύψος των δαπανών λειτουργίας, καθότι οι ανάγκες του οργανισμού ικανοποιούνται είτε με έκτακτο προσωπικό είτε με μίσθωση υπηρεσιών.

Όσον αφορά τα προβλεπόμενα έσοδα του οργανισμού για το 2006, αυτά υπολογίζεται να ανέλθουν στα £5.788.000 σε σύγκριση με £4.325.000 για το 2005, κυρίως λόγω αυξημένης κρατικής χορηγίας, που είναι ύψους £5.700.000 σε σύγκριση με £4.143.000 το 2005 και £88.000 από ίδιους πόρους, που αφορούν κυρίως έσοδα από τόκους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν από τον επίτροπο του οργανισμού, οι οικονομικοί πόροι του ΚΟΑΠ προέρχονται από:

· ετήσια κρατική χορηγία από τον κρατικό προϋπολογισμό προς κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του οργανισμού,

· χορηγία από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), Τμήμα Εγγυήσεων, για Άμεσες Πληρωμές και Μέτρα και Προγράμματα για τη στήριξη των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς,

· χορηγία από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), Τμήμα Εγγυήσεων, για ενισχύσεις στα πλαίσια του σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης (ΣΑΑ),

· ετήσια κρατική χορηγία για καταβολή εθνικών επιδοτήσεων για κάλυψη του μεριδίου των πληρωμών που διενεργούνται από τον ΟΑΠ και βαρύνουν την Κυπριακή Δημοκρατία και των πληρωμών που αφορούν συμπληρωματικές ή άλλες ενισχύσεις που βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Κυπριακή Δημοκρατία, για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

20 Δεκεμβρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων