Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης του Δήμου Λάρνακας (Κυρωτικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης του Δήμου Λάρνακας (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες׃

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2005.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου που ο δήμος Λάρνακας συνήψε με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, ύψους £2.003.000.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου που ο δήμος Λάρνακας συνήψε με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, ύψους £2.972.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πρώτη συμφωνία δανείου, με βάση τα πιο πάνω, αποτελεί τη συνεισφορά του δήμου Λάρνακας για το πολεοδομικό μέρος του έργου βελτίωσης της λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα (1/5 της δαπάνης για το πολεοδομικό μέρος του έργου και 2/3 της δαπάνης για το έργο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων). Η δεύτερη συμφωνία δανείου καλύπτει το ύψος της κυβερνητικής συνεισφοράς για το πολεοδομικό μέρος του έργου βελτίωσης της λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα (4/5 της δαπάνης για το πολεοδομικό μέρος και 1/3 της δαπάνης για το έργο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα πιο πάνω δάνεια θα φέρουν τόκο 0,7% πέραν του εκάστοτε βασικού επιτοκίου, το οποίο σήμερα είναι 4,25%, και θα είναι αποπληρωτέα σε δεκαπέντε χρόνια σε δεκατρείς ετήσιες δόσεις (κατά τα δύο πρώτα χρόνια θα αποπληρώνονται μόνο οι τόκοι). Σε περίπτωση διαφοροποίησης του βασικού επιτοκίου, η αναπροσαρμογή θα γίνεται ανά εξάμηνο από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου με βάση το βασικό επιτόκιο που ίσχυε την προηγούμενη εργάσιμη μέρα. Η κεφαλαιοποίηση των τόκων θα γίνεται ανά εξάμηνο από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή τους σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των δύο πιο πάνω αναφερόμενων συμφωνιών δανείου.

 

6 Δεκεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων