Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Αγίου Αθανασίου (Συνεισφορά του Κράτους) (Κυρωτικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Αγίου Αθανασίου (Συνεισφορά του Δήμου Αγίου Αθανασίου) (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες׃

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2005.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου ύψους £1.600.000 που ο δήμος Αγίου Αθανασίου συνήψε με την Άλφα Τράπεζα Λτδ.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου ύψους £400.000 που ο δήμος Αγίου Αθανασίου συνήψε με την Άλφα Τράπεζα Λτδ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πρώτη συμφωνία δανείου, με βάση τα πιο πάνω, αποτελεί τη συνεισφορά του κράτους για τη χρηματοδότηση του πολεοδομικού έργου της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Αγίου Αθανασίου, συνολικού κόστους £2.000.000. Η δεύτερη συμφωνία δανείου αποτελεί τη συνεισφορά του δήμου Αγίου Αθανασίου για το ίδιο πολεοδομικό έργο.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, με οδηγίες του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας αποφασίστηκε να γίνει διαχωρισμός των συμβολαίων για το υπό αναφορά δάνειο μεταξύ κυβερνητικής συνεισφοράς (£1.600.000) και της συνεισφοράς του δήμου Αγίου Αθανασίου (£400.000).

Περαιτέρω, οι όροι σύναψης των δανείων είναι οι ακόλουθοι:

1. Νόμισμα: Ευρώ.

2. Επιτόκιο: Έξι μηνών libor συν περιθώριο 0,65%.

3. Περίοδος αποπληρωμής: Εφτά χρόνια (περιλαμβανομένης περιόδου χάριτος δυόμισι χρόνων).

4. Εξασφάλιση: Κυβερνητική εγγύηση.

5. Νομικά και άλλα έξοδα: £5.000.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους για την κατά νόμο κύρωση των δύο πιο πάνω αναφερόμενων συμφωνιών δανείου.

 

6 Δεκεμβρίου 2005.

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων