Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Ελένη Θεοχάρους Δημήτρης Συλλούρης
Τάκης Χατζηγεωργίου Ντίνος Μιχαηλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Με τον πρώτο νόμο που προτείνεται σκοπείται η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, των τροποποιήσεων του 2000 στο Πρωτόκολλο του 1992 της Διεθνούς Σύμβασης περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιές από Ρύπανση με Πετρέλαιο. Η κύρωση των τροποποιήσεων του 2000 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 61.916 απόφασή του, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2005.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η Κύπρος κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη για Ζημιές από τη Ρύπανση με Πετρέλαιο του 1969 και το πρωτόκολλό της του 1976 με τον κυρωτικό Νόμο αρ. 63 του 1989, που τροποποιήθηκε το 1991, και το πρωτόκολλο του 1992 με τον κυρωτικό Νόμο αρ. 14(ΙΙΙ) του 1997.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, την 1η Νοεμβρίου 2003 τέθηκαν σε ισχύ διεθνώς, με τη διαδικασία της σιωπηλής αποδοχής, οι τροποποιήσεις της 1ης Οκτωβρίου 2000 στα ποσοτικά όρια αποζημίωσης, που προβλέπονται στο πρωτόκολλο του 1992. Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις του 2000 αυξάνουν κατά πενήντα τοις εκατόν (50%) τα ποσά αποζημίωσης που προβλέπονται στο πρωτόκολλο του 1992, με αποτέλεσμα να παρέχεται αυξημένη θεραπεία σε πρόσωπα που υφίστανται ζημιά από ρύπανση με πετρέλαιο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με πληροφόρηση που είχε η επιτροπή, με την κύρωση των τροποποιήσεων του 2000 δε θα υπάρξουν οποιεσδήποτε οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι ήδη διεθνώς σε ισχύ και ισχύουν και στη Δημοκρατία. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, με το νομοσχέδιο επέρχονται βελτιώσεις στο κείμενο του βασικού νόμου ως ακολούθως:

1. Εισάγεται διάταξη για τον καθορισμό της διαδικασίας έκδοσης των απαιτούμενων από τη σύμβαση πιστοποιητικών με γνωστοποίηση στο διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

2. Αυξάνεται το ποσό της χρηματικής ποινής (διοικητικό πρόστιμο), που προνοείται, από £100 μέχρι £1.000 σε χρηματική ποινή μέχρι £5.000, για να υπάρξει σχετική ομοιομορφία με αντίστοιχη πρόνοια κυρωτικών νόμων άλλων διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων.

Με το δεύτερο νόμο που προτείνεται σκοπείται η κύρωση της Συμφωνίας της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας αναφορικά με τη Συνεργασία σε Θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας, η οποία υπογράφτηκε στις 4 Μαρτίου 2005, ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 61.516, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2003. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή της συμφωνίας την 21η Ιουλίου 2005. Ειδικότερα, με την κύρωση της υπό αναφορά συμφωνίας ενισχύεται η τεχνική και επιχειρησιακή συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών στα θέματα της εσωτερικής ασφάλειας και η παροχή αμοιβαίας αρωγής μεταξύ των μερών στους τομείς της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της εμπορίας προσώπων, της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης εμπορίας όπλων και κλοπιμαίων έργων τέχνης.

Με τον τρίτο νόμο που προτείνεται σκοπείται η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας για τη Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών και των Προδρόμων τους και του Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία υπογράφτηκε στις 11 Απριλίου 2005 κατ’ εξουσιοδότηση της υπ’ αριθμόν 61.181 και ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2004 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η ψήφιση των πιο πάνω νομοσχεδίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση των συμφωνιών στις οποίες αυτά αναφέρονται, με βάση το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης, για την κατά νόμο κύρωση των συμφωνιών στις οποίες αυτά αναφέρονται.

Με την ευκαιρία αυτή, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών διαπίστωσαν ότι στο σημείο που τίθενται οι υπογραφές των μερών στο δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο δεν αναγράφονταν τα ονόματα αυτών που υπέγραψαν τη συμφωνία για τα συμβαλλόμενα μέρη ούτε η ιδιότητά τους. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους γι’ αυτή την πρακτική που ακολουθείται πολύ συχνά από τα εκάστοτε εμπλεκόμενα υπουργεία, δηλαδή να μη φροντίζουν, ώστε να φαίνεται το όνομα αυτού που υπογράφει τη σύμβαση, καθώς και η ιδιότητά του.

 

 

5 Δεκεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων