Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων) Κανονισμοί του 2005» και «Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Δείκτες Απόδοσης) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Μαρία Κυριακού Άριστος Χρυσοστόμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2005. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης.

Σκοπός των κανονισμών είναι η ολοκλήρωση της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο σχετικά με τη λειτουργία απελευθερωμένης αγοράς στην Κύπρο και ειδικότερα με την Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 αναφορικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της υπό αναφορά Οδηγίας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις της μέχρι την 1η Ιουλίου 2004 και να ενημερώσουν την επιτροπή σχετικά με τα μέτρα υιοθέτησης των προνοιών της Οδηγίας που έχουν θεσπίσει.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 91 και 97(2)(η) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, είναι ο καθορισμός της διαδικασίας υποβολής παραπόνων από τους καταναλωτές, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων ή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι κανονισμοί ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το δικαίωμα των καταναλωτών να υποβάλουν παράπονα στους προμηθευτές ή/και στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής.

2. Τις υποχρεώσεις του προμηθευτή ή/και Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής για ανταπόκριση στα παράπονα.

3. Το δικαίωμα υποβολής παραπόνων στη ΡΑΕΚ και τη διαδικασία εξέτασης των παραπόνων από αυτή.

4. Την παράλειψη συμμόρφωσης του προμηθευτή και του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής στις αποφάσεις της ΡΑΕΚ.

5. Τα αδικήματα και τις προβλεπόμενες ποινές.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 90 και 97 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, είναι ο καθορισμός των ελάχιστων επιπέδων απόδοσης σε σχέση με τους δείκτες απόδοσης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος που πρέπει να επιτυγχάνονται από τους προμηθευτές και τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής.

Παράλληλα, οι δεύτεροι υπό αναφορά κανονισμοί ρυθμίζουν την καθορισμένη προθεσμία και το χρόνο ανταπόκρισης του προμηθευτή και του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής, το πρόστιμο, τη διαδικασία πληρωμής και το χρόνο κατά τον οποίο επιβάλλεται η καταβολή του καθορισμένου προστίμου, σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής παραλείψει να συμμορφωθεί με τους καθορισμένους δείκτες απόδοσης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και της ΑΗΚ, και με βάση την πληροφόρηση που περιέχεται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με αυτούς κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των καταναλωτών, εξασφαλίζεται η προστασία τους και παράλληλα βελτιώνονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς αυτούς.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

29 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων