Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Κυριάκος Τυρίμος
Ζαχαρίας Κουλίας Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Νοεμβρίου 2005. Στα πλαίσια της εξέτασής τους κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων και Οικονομικών, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΥΑΛΚ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ και ΣΥΠΥΑΛΚ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 19 του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, τροποποιούνται τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Πλοηγού, Λιμενικού Λειτουργού και Πλοηγού, Κυβερνήτη Ρυμουλκού Α΄ και Λιμενοφύλακα.

Οι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφεραν ενώπιον της επιτροπής ότι με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής και έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, καθορίζεται νέο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λιμενικού Λειτουργού και Πλοηγού και παράλληλα τροποποιούνται τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Πλοηγού, Κυβερνήτη Ρυμουλκού Α΄ και Λιμενοφύλακα.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς αυτούς καθορίζεται νέο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λιμενικού Λειτουργού και Πλοηγού, το οποίο συγχωνεύει τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Λιμενικού Λειτουργού 1ης και 2ης Τάξης. Σημειώνεται ότι τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού και Πλοηγού 1ης και 2ης Τάξης θα παραμένουν σε ισχύ για κάποιο χρονικό διάστημα παράλληλα με το καινούριο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λιμενικού Λειτουργού και Πλοηγού, μέχρι την κένωση των υφιστάμενων θέσεων οπότε και θα καταργηθούν με σχετική κανονιστική ρύθμιση τον κατάλληλο χρόνο.

Επίσης, με το νέο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Πλοηγού που προτείνεται προστίθενται νέα καθήκοντα στη θέση, που αφορούν τα εξής:

· Παροχή βοήθειας στην οργάνωση και διοίκηση του λιμανιού.

· Συντονισμό και εποπτεία των Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης.

· Διεύθυνση του Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας.

Στο πιο πάνω σχέδιο υπηρεσίας καθορίζεται ακόμη ως προσόν για προαγωγή στη θέση του Ανώτερου Πλοηγού η οκτάχρονη τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση του Λιμενικού Λειτουργού και Πλοηγού, τροποποίηση που κρίθηκε απαραίτητη μετά τη δημιουργία της νέας συνδυασμένης θέσης του Λιμενικού Λειτουργού και Πλοηγού.

Με το νέο σχέδιο υπηρεσίας με το οποίο τροποποιείται η θέση του Κυβερνήτη Ρυμουλκού Α΄ παρέχεται η δυνατότητα προαγωγής σε υπαλλήλους που υπηρετούσαν στη θέση Κυβερνήτη Ρυμουλκού, μετά τη συμπλήρωση δεκαπεντάχρονης υπηρεσίας στη θέση του Κυβερνήτη Ρυμουλκού, από την οποία πεντάχρονη τουλάχιστον υπηρεσία στις κλίμακες Α7 ή/και Α6.

Με το νέο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Λιμενοφύλακα αντικαθίσταται το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Φύλακα. Το νέο σχέδιο υπηρεσίας, μεταξύ άλλων, καθορίζει ως απαιτούμενο προσόν για την πρόσληψη στην πιο πάνω θέση την κατοχή απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού τριετούς φοίτησης σε σχολή μέσης εκπαίδευσης, που απαιτείτο προηγουμένως.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται την έγκριση των κανονισμών.

 

 

 

29 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων