Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμοί του 2005» και «Οι περί Δασών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 24 Νοεμβρίου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Δασών), του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί Δασών Νόμου, είναι να καθοριστούν οι περιπτώσεις, τα κριτήρια και οι όροι διάθεσης κρατικής δασικής γης σε νομικά και φυσικά πρόσωπα για γεωργοκτηνοτροφικούς, βιομηχανικούς και άλλους σκοπούς, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Επίσης, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων, της ετοιμασίας και υπογραφής των συμφωνιών, καθώς και η διαδικασία υπολογισμού της αναθεώρησης και της πληρωμής των μισθωμάτων και των τελών χρήσης, όπως αυτά φαίνονται στο σχετικό πίνακα των εν λόγω κανονισμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο λόγος της νομοθετικής ρύθμισης, δηλαδή της διάθεσης, παραχώρησης και άδειας χρήσης της κρατικής δασικής γης, προέκυψε από την ανάγκη να καθοριστούν θεσμικά συγκεκριμένοι όροι, προϋποθέσεις και κριτήρια ομοιόμορφα με τα κριτήρια που ισχύουν ήδη για τη διάθεση κρατικής γης, η οποία γίνεται με βάση τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο και τους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση της διάθεσης της κρατικής δασικής γης προέκυψε και από τις επισημάνσεις της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας στις ετήσιες εκθέσεις της, με βάση τις οποίες διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Αρκετοί ενοικιαστές, σε αντίθεση με τους όρους των αδειών που κατέχουν, υπενοικιάζουν τη γη αυτή έναντι πολύ υψηλών ενοικίων.

2. Ορισμένοι γεωργοί εκμεταλλεύονται πολύ μεγαλύτερη έκταση κρατικής δασικής γης από εκείνη που προβλέπεται στις σχετικές άδειες.

3. Επειδή οι υφιστάμενοι περί Δασών Κανονισμοί δε ρυθμίζουν συγκεκριμένα το θέμα της παραχώρησης αδειών χρήσης δασικής γης, υπάρχει νομοθετικό κενό, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται ομοιόμορφα κριτήρια και προϋποθέσεις στην παροχή άδειας, γεγονός το οποίο, ενδεχομένως, να δημιουργεί άνιση μεταχείριση μεταξύ των ενδιαφερομένων.

4. Σύμφωνα επίσης με τους υφιστάμενους περί Δασών Κανονισμούς, ενώ παραχωρείται εξουσία στο διευθυντή του Τμήματος Δασών να καθορίζει, μεταξύ άλλων, και τα καταβλητέα τέλη για τη σχετική άδεια χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές που επικρατούν στην αγορά, τα ισχύοντα μέχρι σήμερα τέλη δεν πληρούν την πρόνοια αυτή, με αποτέλεσμα να στερείται το δημόσιο σημαντικά έσοδα. Γι’ αυτό, κρίνεται σκόπιμη η αναπροσαρμογή των τελών αυτών με βάση τις αγοραίες τιμές.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται και αυτοί με βάση το άρθρο 14 του περί Δασών Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων ομότιτλων κανονισμών, έτσι ώστε να προβλέπεται ότι οι εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου που απορρέουν από τον πιο πάνω νόμο για παραχώρηση, εκμίσθωση ή άλλη διάθεση κρατικής δασικής γης, καθώς και η εξουσία του διευθυντή του Τμήματος Δασών για χορήγηση αδειών χρήσης τέτοιας γης θα διέπονται από τους περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμούς. Επιπρόσθετα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς παρέχεται η εξουσία στο διευθυντή του Τμήματος Δασών, στις περιπτώσεις όπου πρόκειται να γίνει εξαγωγή δασικού προϊόντος, να πιστοποιεί ότι το προϊόν αυτό είναι κατάλληλης ποιότητας.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν και με τους δύο υπό αναφορά κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των δύο υπό αναφορά κανονισμών και, αφού επέφερε σ’ αυτούς όλες τις αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επιθυμεί να εκφράσει την ευαρέσκειά της για το ότι με τους κανονισμούς αυτούς επιτυγχάνεται η μείωση του ενοικίου χρήσης κρατικής δασικής γης για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς, όπως εξάλλου έχει ήδη επιτευχθεί η μείωση του ενοικίου χρήσης χαλίτικης γης για τους ίδιους σκοπούς, μέσω της πρόσφατης τροποποίησης των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμών.

Περαιτέρω, η επιτροπή δηλώνει ότι η μείωση του ενοικίου χρήσης κρατικής δασικής γης, καθώς και χαλίτικης γης για τους πιο πάνω σκοπούς αποτελούσε πάγιο αίτημα της επιτροπής, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες και τα συμφέροντα του γεωργικού κόσμου.

 

30 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων