Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Πρόδρομος Προδρόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2005.

Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 71 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των ομώνυμων βασικών κανονισμών, ώστε αυτοί να συνάδουν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίσθηκε πρόσφατα για σκοπούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο.

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνεται η κατάργηση μιας σειράς κανονισμών των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ήδη περιληφθεί σε άλλες νομοθεσίες που έχουν ψηφισθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μεταξύ των υπό κατάργηση κανονισμών συγκαταλέγονται οι κανονισμοί που αφορούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής τίτλων στο χρηματιστήριο και τις υποχρεώσεις των εκδοτών, τις προϋποθέσεις διαγραφής αξιών ή εκδότη από το χρηματιστήριο, τα σχέδια έκθεσης πληροφοριών εταιρείας και ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή μετοχών κ.ά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση των προτεινόμενων κανονισμών είναι απαραίτητη, αφού τα θέματα στα οποία αυτοί αναφέρονται έχουν ήδη ρυθμιστεί με άλλες ήδη ψηφισθείσες νομοθετικές ρυθμίσεις, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

21η Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων