Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Μαρία Κυριακού Άριστος Χρυσοστόμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2005. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης.

Σκοπός του νομοσχεδίου, που, ας σημειωθεί, κατατέθηκε στη Βουλή με σχετικούς εναρμονιστικούς κανονισμούς, που θα προωθηθούν στη Βουλή για έγκριση σε μεταγενέστερο στάδιο, είναι η ολοκλήρωση της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 αναφορικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις της μέχρι την 1η Ιουλίου 2004 και να ενημερώσουν την επιτροπή σχετικά με τα μέτρα υιοθέτησης των προνοιών της Οδηγίας που έχουν θεσπίσει.

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο κρίθηκε σκόπιμο να προωθηθεί κατά προτεραιότητα στην ολομέλεια του σώματος, σε σχέση με τους υπό αναφορά κανονισμούς, γιατί περιλαμβάνει εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση των κανονισμών αυτών.

Ειδικότερα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 97 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα με τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού να προβλέπεται η δημιουργία αδικημάτων σε σχέση με την παράβαση διατάξεών τους και την επιβολή ποινών, ανάλογα με τη φύση της παράβασης, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα πέντε χρόνια φυλάκισης ή τη χρηματική ποινή των £10.000.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

22 Νοεμβρίου 2005

 

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων