Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Θάσος Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους υπó αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Νοεμβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της διεύθυνσης της ΑΤΗΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ, ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΕΠΟΕΤ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 43 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να επιτρέπεται ο διορισμός ή η προαγωγή σε οποιαδήποτε θέση της ΑΤΗΚ πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν πρόκειται για θέση η οποία συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων της Αρχής.

Όπως είναι γνωστό, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του με αρ. 58.258, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2003, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, ώστε να ρυθμιστεί νομοθετικά το δικαίωμα εργοδότησης πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημόσια υπηρεσία, σε συμμόρφωση με το άρθρο 39 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ίδια απόφασή του, το Υπουργικό Συμβούλιο ζήτησε από τους αρμόδιους υπουργούς να μεριμνήσουν, ώστε οι κρατικές υπηρεσίες, οι ημικρατικοί οργανισμοί και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους να προβούν σε ανάλογες τροποποιήσεις των δικών τους νομοθεσιών προς την κατεύθυνση αυτή.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, όλοι όσοι παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Με την ευκαιρία αυτή, οι εκπρόσωποι της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ κατέθεσαν στην επιτροπή επιστολή, με την οποία εισηγούνται την περαιτέρω τροποποίηση των υπό αναφορά κανονισμών, ώστε στη σύνθεση του Συμβουλίου Προσωπικού, που προνοείται στους βασικούς κανονισμούς, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή και εκπροσώπου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, αίτημα που εκκρεμεί από το 1988. Όπως είναι γνωστό, με βάση τον Κανονισμό 24 των πιο πάνω βασικών κανονισμών, στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου λειτουργεί Συμβούλιο Προσωπικού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία. Παράλληλα, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα καταθέσουν σχετικές πρόσθετες τροπολογίες στους κανονισμούς αυτούς, ώστε καταστεί δυνατή η εκπροσώπηση της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ στο Συμβούλιο Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

 

15 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων