Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Καθορισμός Τύπου Αιτήσεων, Τύπου Αδειών και Πληρωτέων Τελών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Γιαννάκης Θωμά Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΚΕΒΕ και του Συνδέσμου Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 3, 4, 6, 7 και 20 του περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμου [Νόμος Αριθμός 8 (Ι) του 1997], όπως αυτός τροποποιήθηκε, είναι η αναθεώρηση των τελών που υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ιδιωτικά γραφεία εξεύρεσης εργασίας αναφορικά με:

1. την έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας,

2. την ανανέωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας και

3. την έκδοση κάθε αντιγράφου άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς αναθεωρούνται τα πιο πάνω τέλη ως ακολούθως:

1. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας προτείνεται τέλος ύψους £200 (διακοσίων λιρών) σε αντικατάσταση του υφιστάμενου τέλους των £100 (εκατό λιρών).

2. Για την ανανέωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας προτείνεται τέλος ύψους £100 (εκατό λιρών) σε αντικατάσταση του υφιστάμενου τέλους των £50 (πενήντα λιρών).

3. Για την έκδοση κάθε αντιγράφου άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας προτείνεται τέλος ύψους £25 (είκοσι πέντε λιρών) σε αντικατάσταση του υφιστάμενου τέλους των £20 (είκοσι λιρών).

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την εισηγητική έκθεση του αρμόδιου υπουργείου που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η αναθεώρηση των υπό αναφορά τελών κρίθηκε αναγκαία, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2003, σύμφωνα με την οποία τα τέλη που εισπράττονται από τα διάφορα υπουργεία ή κυβερνητικά τμήματα για παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να καλύπτουν τα έξοδα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ενημερωτικά στην επιτροπή ότι τα υπό αναθεώρηση τέλη ισχύουν από το 1998.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας, τοποθετούμενοι στο όλο θέμα, ανέφεραν ότι διαφωνούν με οποιαδήποτε αύξηση των σχετικών τελών και ταυτόχρονα πρότειναν σειρά μέτρων με στόχο την εξυγίανση του επαγγέλματος.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι διαφωνεί με την προτεινόμενη αύξηση των τελών και ζήτησε όπως πραγματοποιηθεί συνάντηση όλων των κοινωνικών εταίρων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό όλης της σχετικής νομοθεσίας και ταυτόχρονα την παροχή από το κράτος καλύτερων υπηρεσιών στον τομέα αυτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί το αρμόδιο υπουργείο να επανεξετάσει ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας.

15 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων